Alkoholowy Zespół Płodowy - informacje dla rodziców

Alkoholowy Zespól Płodowy jest efektem szkodliwego wpływu wypijanego przez kobietę alkoholu w czasie ciąży na płód. Objawia się on zaburzeniami funkcji układu nerwowego i mózgu, oraz anomaliami wzrostu, budowy czaszki i twarzy.

Każda ilość wypijanego przez kobietę w ciąży alkoholu przedostaje się przez łożysko do płodu i jest wchłaniana przez nie w całości. Obecność alkoholu nawet w niewielkich ilościach może poważnie zakłócić rozwój prenatalny dziecka, w tym kluczowych dla jego funkcjonowania narządów, układów i funkcji życiowych.

 

 

  • Alkoholowy zespół płodowy – co należy wiedzieć.

Alkoholowy Zespół Płodowy jest zespołem zaburzeń występujących u noworodka, spowodowanym piciem przez matkę alkoholu w czasie ciąży. W wyniku szkodliwego oddziaływania alkoholu na płód, powstają poważne zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi między innymi do opóźnienia rozwoju, zaburzenia koncentracji uwagi i uczenia się, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania oraz wad rozwojowych czaszki, i mózgu. W diagnostyce Alkoholowego Zespołu Płodowego uwzględnia się także zahamowanie wzrostu płodu, oraz występowania u niego nieproporcjonalnie małych rozmiarów czaszki. Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym jest mniejsze od rówieśników, ponadto można u niego zauważyć charakterystyczne anomalie twarzy, takie jak krótkie szpary powiekowe, spłaszczenie i wydłużenie środkowej części twarzy, brak rynienki podnosowej, cienka górna warga oraz płaski, krótki nos.

 

  • Alkoholowy Zespół Płodowy – rozpoznanie.

W celu rozpoznania u dziecka Alkoholowego Zespołu Płodowego należy stwierdzić szereg zaburzeń rozwojowych, a także potwierdzić fakt spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży. W wielu przypadkach obserwujemy występowanie części wymienionych objawów, mniejsze ich nasilenie, bądź występowanie dodatkowych dysfunkcji. Jest to spowodowane różnicami indywidualnymi matek oraz dzieci, a także przebiegiem ciąży i innymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku mniejszego nasilenia objawów niż w Alkoholowym Zespole Płodowym, rozpoznaje się Alkoholowy Efekt Płodowy.

 

  • Alkoholowy Zespół Płodowy - co dalej.

Dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym, w zależności od rozmiaru deficytów rozwojowych mogą rozwijać się różnie. Często stwierdza się u nich normalny iloraz inteligencji, jednak zaburzenia uwagi, procesów pamięciowych oraz problemy w uczeniu się, wpływają negatywnie na osiągnięcia szkolne dzieci. Ponadto wykazują one problemy emocjonalne oraz dysfunkcyjne zachowania. Dostosowana do dziecka odpowiednia psychoterapia prowadzi zwykle do względnego przystosowania społecznego oraz wykształcenia w dziecku umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Alkoholowy Zespół Płodowy, o czym powinny pamiętać przyszłe matki, jest jednak nieuleczalny i należy do zespołu wrodzonych zaburzeń, który już zawsze będzie decydował o powodzeniu w życiu ich dziecka.