Błąd w sztuce lekarskiej - prawa pacjenta

Za błąd w sztuce lekarskiej pacjent ma prawo domagać się odszkodowania za koszty leczenia, renty inwalidzkiej lub zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia.

Za błąd w sztuce lekarskiej uważane jest takie postępowanie lekarza, które jest niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami nauk medycznych. Obowiązkiem każdego lekarza jest wykonywanie swojej pracy z jak największą starannością, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod leczenia i zapobiegania chorobom. W swoim postępowaniu powinien on zawsze kierować się dobrem drugiego człowieka. Osoba, która z powodu niewłaściwego postępowania lekarza doznała uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się zadośćuczynienia adekwatnego do stopnia szkody.

 

 

 • Kiedy pacjent ma prawo domagać się odszkodowania
  Osoba, która stała się ofiarą błędu lekarskiego, musi przede wszystkim pamiętać, że domagać się odszkodowania może jedynie przed upływem 3 lat od momentu, w którym dowiedziała się o zaistnieniu uszczerbku na zdrowiu. Nie może także minąć więcej niż 10 lat od zabiegu, który wywołał ubytek zdrowia. Nie mniej istotną sprawą jest udowodnienie winy lekarzowi, który popełnił błąd – często jest to element postępowania sprawiający najwięcej problemów. 
 • Odszkodowanie za koszty leczenia
  Obejmuje wszelkie koszty, które pacjent musi ponieść w związku z utratą zdrowia, wywołaną niewłaściwym postępowaniem lekarza. Zaliczyć do nich można między innymi koszty protez, implantów, opłaty za dojazdy do szpitala, rehabilitację czy opiekę psychoterapeutyczną. Poszkodowany pacjent ma prawo domagać się także zwrotu kosztów opieki, przy czym nieważne czy była ona sprawowana przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, czy przez członków rodziny. Lekarz, który dopuścił się wyrządzenia szkody ma także obowiązek z góry wypłacić kwotę niezbędną na opłacenie leczenia w przyszłości, niezależnie od tego, czy pacjent zadeklaruje chęć podjęcia takiego leczenia, czy też nie.
 • Renta inwalidzka
  Jeżeli wskutek błędu w sztuce lekarskiej pacjent trwale utracił możliwość wykonywania zawodu lub znacząco wzrosły jego wydatki finansowe (na przykład musi regularnie dojeżdżać do szpitala bądź poddawać się rehabilitacji), ma prawo także domagać się wypłacania mu comiesięcznej renty. Wysokość renty ustalana jest na podstawie wysokości kosztów, jakie pacjent musi ponosić w związku z utratą zdrowia. 
 • Zadośćuczynienie związane z rozstrojem zdrowia
  Pacjent ma także prawo domagać się odszkodowania za doznane przez niego cierpienie oraz szkody psychiczne, wywołane lekarskim błędem. Wysokość takiego zadośćuczynienia ustalana jest zawsze indywidualnie, przy pomocy biegłych lekarzy, którzy w sposób obiektywny oceniają rozmiar utraty zdrowia oraz doznanego bólu fizycznego i cierpienia psychicznego.
 • Zadośćuczynienie związane z nienależytym świadczeniem usług medycznych
  Może się o nie ubiegać jedynie pacjent, który stał się ofiarą błędu w sztuce lekarskiej, lecząc się w prywatnym gabinecie. Podejmując takie leczenie pacjent zawiera z placówką czy lekarzem świadczącym prywatne usługi umowę. W przypadku niedopełnienia warunków tej umowy przez lekarza, pacjent może domagać się zadośćuczynienia. Ważne jest to, że w tym przypadku wina nie musi zostać lekarzowi udowodniona, gdyż jest ona domniemana – to lekarz musi przedstawić dowody, świadczące o jego niewinności.