Gdy odziedziczysz dom - formalności

Sam fakt odziedziczenia domu to dopiero początek drogi do zostania jego właścicielem - musimy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie i poczekać na wynik postepowania.

Dziedziczymy dom, gdy tak stanowi testament lub w ramach dziedziczenia ustawowego. Zanim przystąpimy do załatwiania formalności spadkowych, powinniśmy sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości, aby upewnić się, czy odziedziczony dom nie ma innych współwłaścicieli, czy nie jest obciążony hipoteką lub czy nie ma zapisanej umowy dożywocia. Warto wiedzieć o wszelkich obciążeniach jakie wiążą się z przyjęciem spadku, zanim przystąpimy do czynności prawnych przed sądem. Gdy sprawdzimy już księgę wieczystą, trzeba dopełnić niezbędnych formalności, aby dom stał się naszą własnością lub współwłasnością. Najważniejszą czynnością jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego, na którego terenie działania znajduje się dom.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do dziedziczenia

W celu złożenia w Sądzie Rejonowym wniosku o stwierdzenie nabycia spadku musimy najpierw zgromadzić niezbędne dokumenty, by odziedziczyć dom. Potrzebny jest odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, pozostawiony przez niego testament, jeśli taki sporządził i odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich dzieci dziedziczących dom. Jeśli nie dysponujemy tymi dokumentami, występujemy do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości gdzie zmarł spadkodawca i do Urzędów Stanu Cywilnego w miejscowościach naszego urodzenia i urodzenia naszego rodzeństwa. Opłata skarbowa za wydanie dokumentu wynosi 22 złote. Obecnie można te dokumenty załatwić bardzo sprawnie, wysyłając e-maile do urzędów i regulując opłatę skarbową przelewem przez internet. Formalności niezbędne do otrzymania tych dokumentów można też załatwić wysyłając listy polecone.

Postępowanie w sprawie dziedziczenia przed Sądem Rejonowym

Gdy zgromadzimy dokumenty, piszemy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, podając w nim wszystkie ważne informacje o spadkodawcy i spadkobiercach. Do wniosku dołączmy odpowiednią ilość odpisów wniosku, które zostaną przesłane pozostałym uczestnikom postępowania dziedziczenia domuoraz zgromadzone dokumenty: odpis aktu zgonu i odpisy aktów urodzenia oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 złotych. Tak sporządzony kompletny wniosek, doręczamy osobiście do właściwego Sądu Rejonowego lub wysyłamy go listem poleconym. Postępowanie przed sądem trwa kilka miesięcy ale jest tańsze niż postępowanie spadkowe u notariusza. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się po 21 dniach od daty ogłoszenia orzeczenia. Wówczas w ciągu miesiąca musimy wysłać listem poleconym oświadczenie o nabyciu spadku do Urzędu Skarbowego w miejscu naszego zamieszkania, wtedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego.