Integracja sensoryczna terapią na zaburzenia koordynacji ruchowej dziecka

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem sensorycznym. Odpowiednio dobrane ćwiczenia ruchowe stymulują zmysły i wpływają korzystnie na ich rozwój.

Integracją sensoryczną nazywamy zdolność organizmu do odbierania wrażeń zmysłowych oraz wykorzystywania ich do orientacji w otoczeniu, odpowiedniego na nie reagowania, a także do wykorzystywania gromadzonych doświadczeń w przyszłych działaniach. Zaburzenia współpracy zmysłów mogą być przyczyną problemów w zachowaniu, nauce bądź rozwoju dziecka, dlatego w celu wspomożenia jego rozwoju zaleca się systematyczne uczestniczenie w terapii integracji sensorycznej.

 

 

  • Wskazania do terapii

Zaburzeniami integracji sensorycznej nazywamy trudności w odbieraniu, przekazywaniu bądź przetwarzaniu bodźców zmysłowych. Objawami są między innymi skrajna reakcja dziecka na dotyk (znacznie opóźniona lub zbyt gwałtowna), niestabilność emocjonalna, łatwa dekoncentracja i tendencja do wycofywania się, trudność w spostrzeganiu zmian bodźców, problemy z koordynacją ruchową (na przykład słaba równowaga lub trudność w uczeniu się nowej czynności) oraz inne zauważone przez rodziców lub terapeutę braki w harmonijnej współpracy zmysłów. Na terapię integracji sensorycznej często uczęszczają dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością ruchową, opóźnionym rozwojem intelektualnym, ruchowym lub mowy, z porodów wcześniaczych oraz z uszkodzeniami okołoporodowymi. Specjalnie dobrane ćwiczenia ruchowe wspomogą prawidłowy rozwój dziecka oraz w znacznym stopniu zneutralizują negatywne skutki posiadanych przez dziecko zaburzeń.

 

  • Przebieg terapii integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej wspomaga współpracę zmysłów w orientacji w otoczeniu oraz rozwój koordynacji ruchowej, która wpływa między innymi na planowanie ruchu, percepcję wzrokową, a także umiejętność czytania i pisania. Terapia, prowadzona na specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej, ma na celu kompensację zaburzeń integracji zmysłowej dziecka, co odbywa się poprzez różne formy aktywności ruchowej zaplanowane tak, by przypominały zabawę równocześnie stymulując zmysły. Wykorzystuje się liczne pomoce terapeutyczne, takie jak huśtawki, deskorolki, materiały o odmiennej fakturze, różne zapachy, nagrania odgłosów zwierząt i przyrody. W celu poprawy koordynacji ruchowej stosuje się takie ćwiczenia jak bujanie dziecka w bujaku z otwartymi i zamkniętymi oczami, turlanie po materacu z utrzymaniem wzroku na wskazanym przez terapeutę przedmiocie, podskoki, chodzenie po ławeczce trzymając oburącz przedmioty, czołganie, rzucanie piłki (jedną ręką lub obydwoma). Podczas zajęć integracji sensorycznej dziecko nie tylko rozwija swoje umiejętności ruchowe, ale także zdobywa równie cenną wiarę w siebie, poczucie sprawstwa, satysfakcję, co motywuje je do dalszej pracy oraz pomaga prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników.