Jak efektywnie pracować w zespole?

Dobre poznanie współpracowników, właściwy podział obowiązków oraz atmosfera sprzyjająca wzajemnej wymianie informacji to elementy, o które należy zadbać, aby sprawnie pracować w zespole.

Praca zespołowa jest często najlepszym sposobem efektywnego osiągania zamierzonych celów. Efekt synergii, czyli swoistej dźwigni pozwalającej na maksymalizację efektów pracy, zostaje osiągnięty w grupie najczęściej dzięki odpowiedniemu podziałowi pracy, wzajemnej motywacji i przepływu wiedzy. Aby wszyscy członkowie grupy mogli efektywnie pracować w zespole, należy odpowiednio podzielić zadania i zsynchronizować ich wykonanie.

Zapoznanie z zespołem

W zależności od tego, jak dobrze znają się osoby, które mają pracować w zespole, należy wydzielić czas potrzebny na nawiązanie poprawnych więzi. Jeśli zespół powstaje z ludzi, którzy nie pracowali ze sobą wcześniej, wszystkie powinny krótko przedstawić swoje wady i zalety, zwłaszcza te, które mogą mieć znaczenie w pracy nad projektem. Pozwoli to na ustalenie ról w grupie, oraz optymalny podział zadań. Na ogół we wczesnej fazie zawiązania grupy, jej członkowie podejmują role najbardziej dla nich odpowiednie, na przykład nieformalnego lidera, organizatora czy mediatora. Znając predyspozycje wszystkich osób, należy ustalić cele, plan działania i odpowiednio rozdysponować obowiązki - zwykle zajmuje się tym lider, w porozumieniu z całą grupą. Kiedy zadania poszczególnych członków grupy są dobrze zgrane, praca przebiega sprawnie. Jeżeli jednak czujemy, że jesteśmy nadmiernie obciążeni i możemy mieć problemy z wykonaniem zadania, najlepiej zgłosić to od razu. Późniejsze błędy lub niedotrzymanie terminów może spowodować zakłócenie w organizacji pracy całej grupy.

Atmosfera sprzyjająca pracy w zespole

Aby wszyscy członkowie grupy mogli sprawnie pracować w zespole, należy zadbać o atmosferę sprzyjającą wzajemnemu zrozumieniu i wymianie informacji. Powinniśmy z uwagą słuchać współpracowników i jasno wyrażać swoje myśli. Powinniśmy się powstrzymywać z ostrą krytyką cudzych pomysłów - zastrzeżenia należy zgłaszać odważnie, ale rzeczowo a negatywna opinia może dotyczyć sytuacji, ale nie osób. W zespole atmosfera lekkiej rywalizacji bywa mobilizująca, ale nigdy nie wolno odmawiać współpracownikom pomocy po to, aby osiągnąć lepsze od nich wyniki - negatywnie wpłynie to na pracę całego zespołu. Należy pracować w zespole cały czas pamiętając, że cele grupy są także naszymi celami. Nie należy z tego względu wyręczać innych w ich zadaniach - odrobina asertywności nie zaszkodzi, jednak swoje obowiązki trzeba wykonywać sumiennie i na czas.