Jak obliczyć wysokość podatku gruntowego

Aby obliczyć wysokość podatku gruntowego, należy na podstawie wpisu w ewidencji gruntu oznaczyć ilość hektarów przeliczeniowych i pomnożyć wynik przez odpowiednią na dany rok stawkę.

Podatek gruntowy jest znany również pod nazwą podatku rolnego. Dotyczy przede wszystkim obszarów ziem sklasyfikowanych jako użytki rolne, objęte nim są również grunty zalesione, zadrzewione i zakrzewione, do szczególnego rodzaju podatku gruntowego zalicza się także podatek od posiadania stawów rybnych. Podobnie jak w przypadku innych podatków majątkowych, przedmiotem opodatkowania jest posiadane dobro, zatem to od jego wartości, a nie od stanu socjalnego podatnika zależy suma podatku. Na podstawie jakości posiadanych gruntów należy obliczyć wysokość podatku gruntowego zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

 • Kto jest zobowiązany do uiszczenia podatku gruntowego
  Oprócz pełnoprawnego właściciela nieruchomości, podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze danego gruntu, czyli osoby, które zakupiwszy od poprzedniego właściciela dane grunty nie zarejestrowały operacji w urzędzie notarialnym. W szczególnych przypadkach do uiszczenia podatku rolnego zobowiązany jest również posiadacz zależny, czyli osoba, która na podstawie umowy ze Skarbem Państwa czy samorządem terytorialnym może użytkować grunty będące własnością publiczną.
   
 • Jak obliczyć wysokość podatku gruntowego - pierwsze kroki
  Aby obliczyć wysokość podatku gruntowego, należy najpierw dokładnie poznać jego podstawę, czyli ilość i jakość posiadanych gruntów. O zaklasyfikowaniu ziemi jako użytku rolnego czy innej kategorii polegającej opodatkowaniu gruntowemu, decyduje wpis w ewidencji gruntów. Szczegółowe informacje w nim zawarte, czyli klasa gruntu i rodzaj użytków rolnych mają decydujące znaczenie w określaniu stawki podatku.
   
 • Jak obliczyć wysokość podatku gruntowego - określanie ilości hektarów przeliczeniowych
  Zgodnie z ustawą z 2003 roku, wysokość podatku od ziem należących do gospodarstw rolnych oblicza się na podstawie ilości tak zwanych hektarów przeliczeniowych, które poza obszarem gruntu uwzględniają również jego użyteczność rolniczą. Stawki przeliczeniowe są różne w zależności od tego, czy obszar użytkowany jest jako grunty orne, czy łąki i pastwiska. Dodatkowo określone zostały odmienne zasady przeliczania sadów oraz stawów rybnych. W przypadku gruntów ornych oraz łąk lub pastwisk należy odnaleźć w tabeli stawek przeliczeniowych pole odpowiadające klasie i okręgowi podatkowemu posiadanych ziem. Aby obliczyć wysokość podatku gruntowego należy rzeczywistą powierzchnię ziem pomnożyć przez liczbę znajdującą się w wyszukanym poprzednio polu. Stawki zostały obliczone tak, aby korygować w górę wartość dobrych jakościowo ziem. W przypadku sadów owocowych stosuje się przeliczniki dla gruntów ornych, przy czym klasy III i IV traktowane są odpowiednio jako klasy IIIa i IVa. Obszary pod stawami rybnymi mają dwie odmienne stawki przeliczeniowe w zależności od hodowanych tam ryb. Jeżeli są to szlachetniejsze gatunki, stawka wynosi 1 ha przeliczeniowego, w innych przypadkach 0,2 ha przeliczeniowego, a jeśli staw nie jest zarybiony to zostaje traktowany zgodnie z zasadami dotyczącymi gruntów rolnych. Aby obliczyć wysokość podatku gruntowego należy określić ilość hektarów przeliczeniowych dla wszystkich posiadanych ziem i zsumować uzyskane wyniki. Dokładna kwotę podatku można osiągnąć mnożąc uzyskaną liczbę przez określona na dany rok stawkę podatku na jeden hektar przeliczeniowy.