Jak odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej?

Odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej można w dowolnym momencie, informując wszystkie osoby, którym takie upoważnienie udzielono, omijając formę pisemną.

Odwołanie upoważnienia do użycia karty kredytowej to jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga wielu formalności, nie jest także czynnością, do której potrzebna jest zgoda samego pełnomocnika. Aby odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej można je złożyć osobiście lub za pomocą przesyłki listownej, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, zarówno pełnomocnikowi jak i osobie wskazanej przez pełnomocnika, która w imieniu mocodawcy miała dokonać konkretnej czynności. Forma uchylenia upoważnienia może być bardzo dowolna.

 

Kiedy odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej

 

Cechą charakterystyczną udzielanego przez mocodawcę pełnomocnictwa jest jego łatwość w odwołaniu, bez względu na to czy zostało ono udzielone na czas określony czasowo czy też na czas nieograniczony. Odwołanie pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej może nastąpić z różnych przesłanek, poprzez: odwołanie przez mocodawcę, upływu terminu upoważnienia, na jaki zostało udzielone, rezygnacji z pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Może także samoistnie wygasnąć wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. Istnieje także możliwość automatycznego odstąpienia od udzielonego upoważnienia, taka sytuacja nastąpi, wtedy, gdy osoba będąca mocodawcą lub pełnomocnikiem utraci osobowość prawną. Wystarczy telefonicznie zgłosić chęć odstąpienia od pełnomocnictwa lub udać się osobiście do najbliższego oddziału banku, w celu wypełnienia odpowiedniego formularza. Odwołanie upoważnienia konkretnej osobie do dysponowania kartą kredytową nie jest trudne, nie wiąże się z większymi formalnościami oraz skomplikowaną procedurą bankową.

 

Jak odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej 

 

Pełnomocnictwo może zostać w każdym momencie odwołane, także telefonicznie, chyba, że posiadacz karty kredytowej zrzekł się takiego odwołania z przyczyn określonych w zawartej umowie.  Aby odwołać pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej nie potrzebne jest zachowanie formy pisemnej, nawet w przypadku, kiedy udzielenie jego wymagało zachowania wymogów formalnych. Należy pamiętać, że aby odwołać pełnomocnictwo do użycia kredytowej posiadacz karty musi powiadomić wszystkie osoby, którym takiego upoważnienia udzielił. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa szczególnego, gdzie upoważnienie ogranicza się tylko do czynności za pomocą karty kredytowej, natychmiastowe zablokowanie można uzyskać poprzez zastrzeżenie karty osobie upoważnionej. Zgodnie z przepisami pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba, że zastrzeżono inaczej w treści umowy. Po ustaniu pełnomocnictwa osoba upoważniona zobowiązana jest do zwrócenia upoważnienia mocodawcy. Odstąpienie od upoważnienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, które obciążałyby rachunek bankowy, nie podlega także uiszczeniu opłaty skarbowej.