Jak sporządzić testament bez adwokata?

Testament bez adwokata jest alternatywą dla osób, które obawiają się skomplikowanych formalności i dodatkowych kosztów.

Testament jest to oświadczenie woli testatora - czyli sporządzającego testament - o tym, co ma się stać z jego majątkiem na wypadek jego śmierci. Sporządzając testament należy trzymać się ściśle wytycznych zawartych w Kodeksie Cywilnym. Przede wszystkim testator musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i sporządzić testament osobiście. Dokument musi zostać wykonany w jednej z wymaganych ustawą form, ale przygotowanie testamentu bez adwokata nie jest trudne.

Ogólne zasady sporządzania testamentu
Aby testament był ważny w świetle prawa musi spełniać pewne normy. Przede wszystkim jedna osoba sporządza jeden testament, w którym rozporządza swoim majątkiem. Głównym celem testamentu jest ustanowienie jednego lub wielu spadkobierców lub zapisobierców. Spadkobierca jest osobą bezwarunkowo powołaną do spadku, natomiast zapisobierca może otrzymać majątek niekiedy dopiero po spełnieniu pewnych warunków. Spadkodawca może w testamencie nałożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Nazywa się to poleceniem. Na przykład obowiązek przeznaczenia spadku na wykształcenie spadkobiercy. Jeżeli polecenie ma na względzie wyłącznie dobro osoby nim obciążonej, nikt nie może domagać się wykonania polecenia.

Testament holograficzny
Oprócz aktu notarialnego, czyli dokumentu napisanego przez notariusza można ustanowić testament bez adwokata na dwa sposoby. Testament holograficzny sporządza spadkodawca własnoręcznie. Nie może napisać go na maszynie do pisania, czy na komputerze. Pismo odręczne musi być czytelne, inaczej testament będzie nieważny. Powinno się go opatrzyć dzienną datą, aby w wypadku sporządzenia kilku dokumentów określić ich kolejność. Najważniejszy dla ważności testamentu jest podpis. Musi być odręczny, ale nie koniecznie czytelny. Istotne aby można było za jego pomocą określić, kto podpisał oświadczenie woli. Testament można napisać w formie listu, nie wpływa to na jego ważność. Warto taki dokument powierzyć zaufanej osobie lub złożyć u notariusza.

Testament alograficzny
Testament bez adwokata można sporządzić również w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne. Dokument taki nazywa się testamentem alograficznym lub potocznie testamentem urzędowym. Testator swoje oświadczenie woli wypowiada ustnie w obecności dwóch świadków głównie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Ze zdarzenia tego sporządza się protokół, który następnie odczytuje się testatorowi w obecności świadków. Testator jest zobowiązany podpisać protokół, jeśli nie jest w stanie złożyć podpisu, wyjaśnia się w protokole dlaczego tego nie zrobił. Każdy testament można w każdej chwili zmienić lub unieważnić.