Jak uzyskać dofinansowanie do akademika?

Dofinansowanie do akademika można uzyskać składając podanie w uczelni lub najbliższym oddziale PFRON, jednak konieczne jest spełnianie określonych wymagań.

Studia wiążą się z wieloma wydatkami. Dobrym rozwiązaniem obniżającym koszty utrzymania jest mieszkanie w akademiku. Do jego zalet należą sympatyczne towarzystwo rówieśników i niskie opłaty za wynajem. Dodatkowo, jeśli nasz budżet jest niewielki, możemy postarać się uzyskać dofinansowanie do akademika.

 

 

  • Dofinansowanie z uczelni

Większość uczelni oferuje studentom różnego rodzaju pomoc socjalną. Jeśli spełnia się warunki ustalone przez władze uczelni w konsultacji z samorządem studenckim, można uzyskać dofinansowanie do akademika, stypendium socjalne, na wyżywienie lub materiały edukacyjne. Najczęściej, aby otrzymać dofinansowanie do akademika i inne dotacje konieczne jest uzyskanie dochodów poniżej progu określonego w uczelnianym regulaminie przyznawania pomocy socjalnej. Dochód na osobę w rodzinie obliczany jest na podstawie zaświadczenia o dochodach, uzyskiwanego w urzędzie skarbowym. Ponadto większość uczelni wymaga, aby beneficjent dotacji uczęszczał na studia dzienne w trybie stacjonarnym oraz studiował poza miejscem swojego zameldowania. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wysokości dofinansowania oraz warunków, jakie trzeba spełnić są dostępne na stronach internetowych uczelni albo w działach spraw studenta.

 

 

  • Programy dla niepełnosprawnych

Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępne są różne formy pomocy. Przykładem takiego programu jest STUDENT II finansowany z funduszu PFRON. Dzięki uczestnictwu w tym programie można otrzymać dofinansowanie do akademika oraz pokrycie innych kosztów związanych z nauką. Aby otrzymać to stypendium należy posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Inne warunki uzyskania dotacji to kontynuowanie studiów w trybie stacjonarnym oraz uzyskiwanie niskich dochodów. Jeżeli miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny jest mniejszy lub równy 120% najniższego wynagrodzenia brutto (w przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego z rodziną) lub 150% najniższego wynagrodzenia brutto dla osób samodzielnie gospodarujących, osoba może aplikować o dofinansowanie. Wnioski są przyjmowane na przełomie września i października w oddziałach PFRON. Inną formą pomocy niezamożnym studentom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności jest program „Uczeń na wsi”. Warunki przyznania środków są podobne, jak w przypadku programu STUDENT II, dodatkowo wymagane jest, aby osoba ubiegająca się o środki z tego funduszu była zameldowana na obszarze wiejskim. Składając podanie o uczestnictwo w tym programie musimy określić, na co przyznane zostanie dofinansowanie, przy czym może być to między innymi dofinansowanie do akademika dla osoby studiującej poza miejscem zameldowania.

 

 

  • Zmiana warunków

Po otrzymaniu dofinansowania należy wykazać fakt zamieszkania w akademiku, przedstawiając dokument potwierdzający zakwaterowanie. Jeśli jest to akademik innej uczelni lub prywatny, może być to przeszkodą w otrzymaniu pomocy. Fakt zmiany miejsca zakwaterowania, uzyskanie dodatkowych dochodów oraz wszelkie kwestie związane ze studiami (przerwanie studiów, zmiana uczelni) należy zgłosić władzom wydającym dofinansowanie do akademika. Jeżeli student pobierający stypendium pominął którąś z ważnych informacji, może grozić mu rozwiązanie umowy stypendialnej, a w konsekwencji zwrot świadczeń wraz z odsetkami i brak możliwości ponownego uzyskania stypendium.