Jak złożyć pozew o rozwód?

Chcąc złożyć pozew o rozwód trzeba starannie przygotować jego treść, dokładnie określić właściwość sądu oraz liczyć się z pewnymi wydatkami.

Złożyć pozew o rozwód może jeden z małżonków, w momencie kiedy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a składający pozew nie ponosi za to całkowitej winy. W szczególnych okolicznościach również małżonek ponoszący całkowitą winę za rozpad małżeństwa może wystąpić z pozwem, jeśli posiada zgodę drugiego współmałżonka lub przemawiają za tym względy społeczne.

 

 

  • Gdzie należy złożyć pozew o rozwód

Zanim pozew zostanie złożony w sądzie należy go dokładnie przygotować. W pierwszej kolejności należy ustalić właściwość sądu. Sprawami rozwodowymi zajmują się sądy okręgowe. Właściwy jest sąd ze względu na miejsce wspólnego zamieszkania małżonka. Jeżeli jednak małżonkowie nie zamieszkują wspólnie i żadne z nich nie mieszka w miejscu ostatniego wspólnego pobytu, właściwym będzie sąd okręgowy w miejscu zamieszkania pozwanego. W momecie, gdy z jakiegoś powodu nie jest możliwe ustalenie właściwości sądu w ten sposób, wówczas pozew należy złożyć w sądzie odpowiednim do miejsca zamieszkania powoda.

 

  • Jak należy przygotować wniosek przed złożeniem pozwu o rozwód

We wniosku rozwodowym oprócz wskazania właściwości sądu należy podać dokładne dane osobowe obojga małżonków wraz z aktualnymi adresami oraz wykonywanym zawodem. Następnie należy umieścić swoje żądania. Oprócz orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy lub bez niego, powód może wnosić o ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego czy wskazanie sposobu użytkowania wspólnego mieszkania. W tym miejscu należy też wniokować o udział w rozprawie świadków składających zeznania, ze wskazaniem ich danych personalnych i aktualnych adresów oraz okoliczności na jaką będą zeznawać. Powód może też wnioskować o uwzględnienie innych dowodów w sprawie. Następnie powinien napisać uzasadnienie, dlaczego nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego.W tej części należy też podać liczbę, płeć i wiek wspólnych dzieci. Na końcu pozwu zamieszcza się załączniki w postaci aktu małżeństwa, aktów urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach oraz odpisy pozwu.

 

  • Procedura złożenia pozwu o rozwód

Z gotownym wnioskiem oraz jego odpisami, po jednym dla każdej ze stron oraz dla sądu, powód może osobiście udać się do kancelarii sądu. Tam po uiszczeniu stosownej opłaty w biurze podawczym składa się pozew. Urzędnik powinien na jednej z kopii poświadczyć złożenie pozwu o rozwód wraz z datą jego dokonania. Złożyć pozew o rozwód można także za pomocą poczty, wysyłając wniosek do sądu. Nie zwalnia to jednak z opłat. Należy się liczyć z wydatkiem rzędu 600 złotych. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat.