Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Odpowiednia forma, wszystkie wamagane informacje i dokumenty, jak również dotrzymanie terminów zapewnią sukces twojemu wnioskowi o urlop wychowawczy.

Urlop wychowawczy przysługuje jednemu z biologicznych rodziców dziecka lub opiekunowi. Celem urlopu jest zapewnienie opieki nad dzieckiem przez okres trzech lat. Wniosek o urlop wychowawczy powinien spełniać szereg warunków, aby odniósł zamierzony efekt. Musi mieć odpowiednią formę i zawierać szereg informacji, musi być także złożony we właściwym terminie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

 

 • Forma i treść wniosku
  Udzielenie urlopu wychowawczego następuje wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może odmówić udzielenia wniosku pracownikowi, jeśli wniosek spełnia formalne wymogi, gdyż zobowiązuje go do tego prawo pracy. Wniosek o urlop wychowawczy musi być złożony na piśmie i musi zawierać następujące informacje: pełne imię i nazwisko dziecka, pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia urlopu wychowawczego, okres wykorzystanego do tej pory urlopu wychowawczego.
 • Dokumenty dodatkowe
  Aby wniosek o urlop wychowawczy został przyjęty przez pracodawcę, muszą być do niego dołączone wymagane dokumenty. Należy do nich pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów (jeśli żyje i cieszy się pełnią praw rodzicielskich lub opiekuńczych wobec dziecka), w którym rezygnuje on z zamiaru skorzystania z urlopu wychowawczego w tym samym czasie. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie, w którym wnioskodawca oświadcza, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń w okresie, w którym będzie przebywać na urlopie wychowawczych. Trzecim dokumentem jest oświadczenie wnioskodawcy o braku ustalonego prawa do emerytury lub renty.
 • Termin złożenia wniosku
  Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym pójściem na urlop. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, pracodawca ma prawo do zachowania dwutygodniowego okresu i nie musi udzielić go na dzień wpisany we wniosku. Jest to jednak kwestia do uzgodnienia między wnioskodawcą i jego pracodawcą – można również złożyć wniosek dużo wcześniej, a pracodawca może udzielić urlopu wcześniej, jeśli tak zostanie uzgodnione.
 • Wycofanie wniosku
  Wnioskodawca ma prawo cofnąć wniosek o urlop wychowawczy, jednak musi to zrobić nie później niż tydzień przed dniem rozpoczęcia urlopu. W tym celu musi złożyć wniosek o cofnięcie również w formie pisemnej. Od pracodawcy nie jest w takim przypadku wymagana zgoda, jednak przy niedotrzymaniu terminu nie musi przyjąć takiego dokumentu.