Jak zostać maklerem giełdowym?

Aby zostać maklerem giełdowym należy posiadać odpowiednie wykształcenie i uzyskać pozytywny wynik na egzaminie Komisji Nadzoru Finansowego.

Makler jest osobą zawodowo zajmującą się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Jego praca polega obecnie na przeprowadzaniu transakcji głównie drogą elektroniczną. Maklerzy pracują zarówno w bezpośrednim kontakcie z klientem, jak i opracowując analizy na zlecenie. Perspektywy zatrudnienia są więc dosyć szerokie, jednak aby zostać maklerem giełdowym, należy mieć najpierw dobre przygotowanie do zawodu.

 

 

  • Wymagania

Aby zostać maklerem giełdowym należy posiadać odpowiednie predyspozycje. Chociaż aby znaleźć się na liście Maklerów Papierów Wartościowych wystarcza mieć wykształcenie średnie, aby zostać maklerem giełdowym w poważnej firmie konieczne jest ukończenie studiów o profilu ekonomicznym. Znalezienie zatrudnienia ułatwia również dobra znajomość języków obcych. Ponadto konieczne jest spełnienie pewnych wymagań formalnych, w tym niekaralność, korzystanie z pełnych praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz uzyskanie wpisu do krajowej listy maklerów giełdowych. Obecnie lista maklerów papierów wartościowych liczy 2452 osoby. Aby zostać na nią wpisanym, należy zdać egzamin Komisji Nadzoru Finansowego.

 

  • Egzamin

Egzaminy Komisji Nadzoru Finansowego są organizowane w Warszawie na ogół dwa razy w roku- wiosną, oraz, w przypadku wystarczającej liczby chętnych, jesienią lub zimą. Test składa się z 120 pytań jednokrotnego wyboru i trwa 180 min. Aby zostać maklerem giełdowym należy zdobyć co najmniej 160 z 240 punktów, jednak nie jest to łatwe, ponieważ za błędne odpowiedzi punkty są odejmowane. Zdawalność egzaminu jest bardzo niska i ze wszystkich przystępujących jedynie 10-15% zdających będzie miało szanse zostać maklerem giełdowym. Zakres egzaminu obejmuje bardzo szeroki obszar wiedzy. Dzieli się na część matematyczną i prawną. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF (Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Warszawa) wypełniony wniosek rejestrowy, jedną fotografię oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (500 zł). Dokładna data oraz zakres egzaminu są podawane do wiadomości publicznej co najmniej 90 dni wcześniej.

 

  • Przygotowania do egzaminu

Aby zostać maklerem giełdowym należy opanować materiał z dwóch zakresów tematycznych: części matematycznej i prawnej. Część matematyczna obejmuje działy takie jak matematyka finansowa, podstawy analizy portfelowej, wycena instrumentów udziałowych i pochodnych oraz techniki notowań giełdowych. Część prawna sprawdza znajomość wykazu ustaw i aktów prawnych, przy czym wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na 30 dni przed terminem danego egzaminu. Ponieważ obie części wymagają szczegółowej wiedzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego, do przygotowań należy przystąpić odpowiednio wcześniej. Warto zapoznać się z literaturą fachową z zakresu inwestowania, matematyki finansowej, działania rynków, zarządzania finansami i analizy portfelowej. Konieczna jest także gruntowna znajomość ustaw. Obecnie dostępnych jest wiele kursów przygotowujących do egzaminu. Ich koszt wynosi średnio 2000- 2500 złotych, jednak ta inwestycja znacznie podnosi szanse zdania egzaminu. Ponadto przydatne może się okazać doświadczenie zdobyte w czasie praktyk w biurach maklerskich, lub przy okazji samodzielnego inwestowania.