Jakie są skutki orzeczenia rozwodu?

Skutki orzeczenia rozwodu dotykają wielu sfer życia nie tylko samych małżonków ale także ich małoletnich dzieci.

Rozwód bywa bardzo bolesnym przeżyciem. Niestety oprócz konsekwencji emocjonalnych skutki orzeczenia rozwodu mają swoje odbicie w sytuacji prawnej, materialnej oraz społecznej osób rozwiedzionych. Dodatkowo skutki orzeczenia rozwodu dotykają nie tylko samych rozwodzących się ale także ich dzieci. Rozwód orzekany jest przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków przypadku trwałego rozkładu pożycia.

Skutki orzeczenia rozwodu w świetle prawa

Z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje stosunek małżeństwa między dwoma osobami. W wyniku tego następuje rozdzielność majątkowa rozwiedzionych. Wygasa także prawo do dziedziczenia po sobie na drodze innej niż zapis testamentowy. Na wniosek jednego lub obojga małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego powstałego podczas trwania małżeństwa. Może także uregulować kwestie zamieszkiwania we wspólnym lokalu przez małżonków już po rozwodzie oraz określić sposób użytkowania tego lokalu. W przypadku, gdy rozwiązania małżeństwa powoduje znaczące się pogorszenie sytuacji finansowej jednego z małżonków (pod warunkiem, iż nie ponosi on całkowitej winy za rozpad pożycia) powstaje obowiązek alimentacyjny dla drugiego z małżonków. Okres alimentacyjny kończy się z chwilą, kiedy małżonek otrzymujący alimenty wstępuje w kolejny związek małżeński, bądź po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, pod warunkiem jednak, że alimenty płaci osoba, która nie została uznana za jedyną winną rozpadu małżeństwa. Do skutków orzeczenia rozwodu zalicza się także wyłączenie domniemania ojcostwa. Dzieci poczęte już po rozwiązaniu małżeństwa nie są automatycznie uznawane za dzieci pozostającego wcześniej w małżeństwie mężczyzny. Po orzeczeniu rozwodu strony mogą zawrzeć ponowne związki małżeńskie. Mają również prawo złożenia wniosku o powrót do poprzedniego nazwiska, jeśli po ślubie przyjęły nazwisko współmałżonka.

Skutki orzeczenia rozwodu a opieka nad małoletnimi dziećmi

Podczas rozprawy sąd ustala zakres opieki, jaki obydwoje rodzice będą posiadali po rozwodzie. Określa także wysokość kosztów jakie ponosić powinno każde z rodziców na utrzymanie dziecka. Sąd może pozostawić pełną władzę rodzicielską obydwojgu rodziców, bądź ograniczyć ją jednemu z nich na korzyść drugiego. Skutki orzeczenia rozwodu zawsze dotykają sfery emocjonalnej małoletnich dzieci. Orzekając rozwód sąd musi mieć na uwadze dobro dziecka lub dzieci. Dlatego też z zasady nie rozdziela się rodzeństwa i nie dokonuje podziału władzy rodzicielskiej na zasadzie przyznania opieki nad jednym dzieckiem jednemu rodzicowi a nad drugim drugiemu.