Jakie są skutki orzeczenia separacji?

Orzeczenie separacji stanowi często pierwszy krok w kierunku rozwodu, jednak pod względem prawnych skutków orzeczenie separacji w wielu miejscach się od niego różni.

Kiedy dwoje, pozostających dotąd w związku małżeńskim ludzi, decyduje się na rozstanie, nie musi podejmować od razu ostatecznych kroków w postaci pozwu rozwodowego. Wygodnym sposobem rozstania, dającym możliwość weryfikacji swojej decyzji jest separacja. Skutki orzeczenia separacji przez Sąd, choć podobne do tych w przypadku rozwodu, są jednak mniej ostateczne. Separacja orzekana jest przez Sąd wówczas, gdy między małżonkami dochodzi do całkowitego rozpadu pożycia, pod warunkiem jednak, iż nie ucierpią na tym małoletnie dzieci.

Różnice pomiędzy skutkami orzeczenia separacji a rozwodem

Skutki orzeczenia separacji są bardzo podobne do tych, jakie zachodzą przy rozwodzie. W momencie orzeczenia separacji ustaje wspólnota majątkowa małżonków. Od tego momentu zarówno rzeczy nabyte, jak i zobowiązania poczynione przez jednego z małżonków nie obciążają drugiego. Na wniosek małżonków, bądź jednego z nich Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, czyli tego, który został nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Do skutków orzeczenia separacji zalicza się także określenie prawa opieki nad małoletnimi dziećmi a także zakres świadczeń alimentacyjnych na rzecz tych dzieci. Skutki orzeczenia separacji są jednak różne od tych jakie znaleźć można w przypadku rozwodu. Przede wszystkim pozostający w separacji małżonkowie nie mogą wstąpić w związek małżeński z inną osobą. Nie mogą także powrócić do swojego poprzedniego nazwiska, jeżeli w momencie ślubu przyjęli nazwisko małżonka. Ponad to w przypadku separacji nie ma pięcioletniego okresu, po którym następuję wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka w trudnej sytuacji życiowej. Jednakże na rzecz separacji przemawia fakt, iż w przeciwieństwie do rozwodu może ona zostać cofnięta, jeżeli małżonkowie ponownie odnajdą wspólną drogę życia.

Skutki orzeczenia separacji ze wskazaniem winy jednego z małżonków

Separacja może zostać orzeczona zarówno na wniosek obu małżonków, jak i jednego z nich. Podczas orzekania separacji sąd może orzec całkowitą winę jednego z małżonków. Wówczas małżonek ten, nawet jeżeli będzie przebywał w niedostatku lub nastąpi pogorszenie się jego sytuacji finansowej na skutek rozwodu, nie będzie miał prawa ubiegać się o alimenty na swoją rzecz od drugiego współmałżonka. Będzie jednak zmuszony takie alimenty płacić w sytuacji, kiedy to drugi małżonek będzie cierpiał na niedostatek.