Komu należy się renta chorobowa

Osobom, które nie są zdolne do podjęcia pracy, ponieważ przewlekle chorują może zostać przyznana renta chorobowa. O tym, komu się należy, decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Niezdolność do podjęcia pracy jest podstawowym warunkiem, którego dotyczy renta chorobowa. Nie każda choroba wyklucza nas z grupy osób, które mogą być aktywne zawodowo. Świadczenie jest przyznawane osobom, którym dolegliwość przeszkadza w kontynuacji zatrudnienia. O tym, czy renta należy się właśnie danej osobie decyduje lekarz orzecznik. Żaden inny specjalista czy lekarz rodzinny nie wydają wiążących opinii odnośnie przyznania renty.

Warunki przyznania renty 
O tym komu przysługuje renta chorobowa, decyduje lekarz orzecznik, który może na przykład uznać, że dana osoba nie rokuje na wyzdrowienie czy odzyskanie pełnej sprawności, nawet po przekwalifikowaniu, ponieważ choroba jej to uniemożliwia. Jeśli już lekarz zdecyduje o niezdolności do pracy, dodatkowo określa jej stopień, od którego zależy przynależność chorego do danego progu określającego wysokość renty. Gdy ktoś zostanie uznany za częściowo niezdolnego do pracy, jego renta będzie niższa. Jeśli jednak zostanie zaliczony do grupy osób zupełnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wysokość świadczenia będzie wyższa. Innym warunkiem dającym prawa do renty jest właściwy staż ubezpieczeniowy. W skład tego stażu wchodzi okres zatrudnienia oraz czas nieskładkowy, czyli na przykład urlop wychowawczy. Świadczenie przyznane osobie poniżej 20 roku życia wiąże się z przynajmniej rocznym stażem, w przedziale wiekowym 20-22 lata wymagany staż to 2 lata, przedział 22-25 lat – 3 lata, 25-30 – 4 lata, osoby od 30 roku życia wzwyż powinny mieć co najmniej 5-letni staż ubezpieczeniowy (jednak musi przypadać na okres w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku o rentę). Jeśli wnioskująca osoba nie osiągnęła wymaganego stażu ubezpieczeniowego, może jej nadal przysługiwać renta chorobowa. Warunkiem jest uzyskanie ubezpieczenia przed ukończeniem 18 roku życia lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły czy też studiów. Dodatkowo od dnia ubezpieczenia aż do wystąpienia niezdolności do podjęcia pracy wnioskująca osoba była ubezpieczona bez przerwy (jedyną dopuszczalną przerwą jest okres wynoszący pół roku).

Jak zwiększyć szansę na świadczenie
Renta przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy w okresie wymienionym w ustawie oraz w ciągu 18 miesięcy od ustanowionych przez przepisy okresów. Okresy te to: zatrudnienie, prowadzenie własnej działalności, praca na umowę zlecenie lub inną umowę, od której odprowadzano składki, pobór zasiłku dla bezrobotnych, służba mundurowa lub w służbach ratowniczych, pobór zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego. Jeśli należymy do tego grona, renta chorobowa z pewnością nam przysługuje.