Konstruowanie poręczy - przepisy budowlane

Konstruowanie poręczy jest bardzo odpowiedzialną czynnością, która wymaga spełnienia odpowiednich przepisów budowlanych i norm.

Przepisy dotyczące konstruowania poręczy ustalił w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury 12 kwietnia 2002 roku. Rozporządzenie to szczegółowo określa warunki techniczne budynków dopuszczonych do użytku a zawarty w nim dział VII warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

  • Obowiązek montowania poręczy
    Według wymienionego powyżej rozporządzenia, poręcze powinny być zamontowane przy schodach lub podjazdach, wtedy, gdy ich wysokość przekracza 50 centymetrów. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej poręcze powinny być zamontowane tak, by można z nich było korzystać z obu stron. Jeśli schody są szersze niż 4 metry na środku powinna być zamontowana także poręcz dodatkowa. Wszystkie konstruowane poręcze powinny spełniać rygorystyczne normy technologiczne i montażowe określone w Polskich Normach.
  • Wysokość poręczy, prześwity i otwory balustrad
    Rozporządzenie określa również dopuszczalną wysokość oraz wielkość prześwitów dla domów jednorodzinnych jak i dla budynków użyteczności publicznej takich jak bloki, szkoły i przedszkola. W przypadku konstruowania poręczy w domach jednorodzinnych jej minimalna wysokość mierzona od wierzchu poręczy powinna wynosić 90 centymetrów. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia poręcz powinna mieć co najmniej 110 cm wysokości, a maksymalny prześwit pomiędzy poszczególnymi szczebelkami balustrady nie może być większy niż 12 centymetrów. W domach jednorodzinnych przepisy nie regulują maksymalnej szerokości pomiędzy poszczególnymi szczebelkami. Jeśli z poręczy mają korzystać osoby niepełnosprawne powinny być one zamocowane po obu stronach schodów lub podjazdów na wysokości 75 i 90 centymetrów.
  • Bezpieczeństwo
    W miejscach, w których mają przebywać dzieci takich jak szkolne korytarze poręcze powinny być skonstruowane tak, by uniemożliwiały dzieciom wspinanie oraz zsuwanie się po nich. Poręcze przy schodach i pochylniach według przepisów, muszą być zamocowane w odległości minimum 5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane. Ponadto powinny być one o 30 centymetrów przedłużone na początku i na końcu i zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Nie mogą one mieć ostrych kantów czy niebezpiecznych wykończeń. Powinny one chronić wszystkie osoby, które je użytkują przed wypadnięciem. Natomiast poręcze szklane powinny być skonstruowane ze szkła, hartowanego, które w przypadku rozbicia rozsypuje się na małe, nieostre kawałki, które nikogo nie poranią. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przy konstruowaniu poręczy należy trzymać się ściśle norm i przepisów prawa budowlanego.