Mediacja - forma pomocy w sprawach rodzinnych

Mediacja jest rodzajem dialogu, dzięki któremu możliwe jest wypracowanie porozumienia odnośnie praktycznie wszystkich aspektów życia rodzinnego.

Mediacja jest stosunkowo nową formą wypracowywania porozumienia między stronami przy pomocy prowadzania dialogu, w obecności mediatora. Mediator to przeszkolona i kompetentna osoba, która moderuje dialog między stronami z zachowaniem bezstronności. Podczas mediacji strony starają się dojść do porozumienia bez konieczności uciekania się do wyroków czy nakazów sądu. Mediacja prowadzona jest w wielu rodzajach spraw spornych. Szczególnie jednak polecana jest w przypadku spraw rodzinnych.

 

 

  • Kiedy i jak prowadzona jest mediacja w sprawach rodzinnych

Mediacja w sprawach rodzinnych prowadzona jest w przypadku wystąpienia konfliktu w rodzinie bądź pomiędzy małżonkami. Kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie, często nim sąd orzeknie rozwód kieruje parę na mediację. Jeżeli żadna ze stron nie wyrazi sprzeciwu przeciw mediacji dochodzi do spotkania konsultacyjnego stron z mediatorem. Następnie rozpoczynają się właściwe sesje mediacyjne. Dialog podczas mediacji prowadzony jest bez sztywnych ram czasowych. Mediator zachowuje podczas mediacji bezstronność, w równym stopniu pomaga obu stronom, akceptuje wszelkie rozwiązania na jakie zgodzą się strony i zachowuje całkowitą poufność spotkania. Jest on jedynie pomocnikiem. Nie podejmuje decyzji za strony a jedynie ułatwia sposoby komunikowania się. Udział w mediacji jest dobrowolny i w każdej chwili każda ze stron może się wycofać.

 

  • Spory, które pomoże rozwiązać mediacja oraz jej uczestnicy

W mediacji oprócz wykwalifikowanego mediatora uczestniczą oczywiście strony konfliktu. Ponadto w sprawach rodzinnych do mediacji można włączyć dzieci. Istnieje na to wiele sposobów. Mediator może zaprosić dziecko na spotkanie początkowe i wysłuchać jego odczuć związanych z konfliktem. Może także zaprosić dziecko na spotkanie końcowe i wysłuchać, wraz oczywiście ze stronami konfliktu, jakie są odczucia dziecka odnośnie ustaleń dokonanych w czasie mediacji. Mediacja może odbywać się także w obecności przedstawiciela dziecka, który jednak musi mieć neutralny stosunek do stron konfliktu. Nie jest wskazany udział w mediacji dzieci poniżej szóstego roku życia, a także kiedy dziecko uwikłane jest w konflikt po jednej ze stron. Także w przypadku niechęci do kontaktów z dzieckiem jednej ze stron po rozstaniu rezygnuje się z udziału dziecka. Mediacja możne pomóc ustalić zarówno zakres władzy rodzicielskiej poszczególnych rodziców, sposoby komunikowania się z dzieckiem jak i podział majątku wspólnego. Mediacja może też doprowadzić do porozumienia i zapobiec rozpadowi związku.