Nauczanie indywidualne: kiedy i dla kogo

Nauka w szkole jest obowiązkiem każdego ucznia, jednak niektóre dzieci realizują ten obowiązek w domu, w formie nauczania indywidualnego.

Nauczanie indywidualne stanowi alternatywę dla tradycyjnej nauki w klasie szkolnej. Odbywa się ono zawsze wtedy, gdy z różnych przyczyn dziecko nie może uczyć się razem z innymi dziećmi. O konieczności realizacji nauczania indywidualnego decyduje zespół orzekający w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i wydaje tę decyzję w formie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

 

 

  • Rodzaje nauczania indywidualnego

Dziecko, u którego zaistniała potrzeba nauczania indywidualnego, może realizować je w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to indywidualizacja całkowita, polegająca na tym, że nauczyciele poszczególnych przedmiotów uczą dziecko w miejscu, w którym ono przebywa (dom, szpital). Uczeń figuruje wtedy na liście w dzienniku lekcyjnym danej klasy, ale nie ma kontaktu z rówieśnikami uczącymi się w tej samej klasie. Drugim rodzajem nauczania indywidualnego jest częściowa indywidualizacja. Polega ona na tym, że dziecko uczone jest przez nauczycieli w domu, ale uczestniczy w różnych imprezach i uroczystościach klasowych (akademie, zabawy, przedstawienia, wycieczki i wyjścia klasowe). Jeżeli stan zdrowia dziecka na to pozwala, to taka forma nauczania indywidualnego jest zdecydowanie bardziej polecana, ze względu na kontakt ucznia z rówieśnikami z klasy.

 

  • Kiedy dziecko potrzebuje nauczania indywidualnego

Z wielu przyczyn czasem niemożliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole. Często problem ten dotyczy uczniów przewlekle chorych lub po zabiegach operacyjnych, znajdujących się czasowo w szpitalu. Gdy konieczna jest długotrwała rehabilitacja, a dziecko jest już w domu, również stan zdrowia czasem nie pozwala mu na uczęszczanie do szkoły. Bywa też, że powodem wydania decyzji o nauczaniu indywidualnym są problemy natury emocjonalnej u dziecka oraz zaburzenia zachowania. Czasem uczeń, który przejawia powyższe problemy bywa agresywny w stosunku do kolegów z klasy, przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych, nie potrafi się skoncentrować i swoim zachowaniem wręcz uniemożliwia innym dzieciom naukę. Wtedy rozsądną alternatywą jest nauczanie indywidualne. O rodzaju tej formy nauczania, a także o okresie jej trwania decyduje zawsze Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna, jednak rodzice dziecka (również w porozumieniu ze szkołą czy po konsultacji z lekarzem) w każdej chwili mogą wystąpić do poradni z wnioskiem o orzeczenie o przyznanie dziecku nauczania indywidualnego, jeżeli uważają, że zachodzi taka potrzeba.