Nauka z dysleksją - porady

Nauka z dysleksją będzie łatwiejsza dzięki zapewnieniu uczniowi wsparcia emocjonalnego oraz korzystaniu z praktycznych wskazówek

Dysleksja jest zaburzeniem związanym z procesem uczenia się, a w szczególności z nauką i umiejętnością czytania. W dużej mierze to właśnie ta umiejętność umożliwia efektywne uczenie się. Nic zatem dziwnego, że nauka z dysleksją może stanowić prawdziwe wyzwanie. Sama dolegliwość jest dość często spotykana. Na przykład w Wielkiej Brytanii cierpi na nią co dziesiąta osoba. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu tego zaburzenia oraz wykluczeniu innych przyczyn trudności w uczeniu się, jak choćby słabego wzroku, warto uwzględnić wskazówki, które pomogą w radzeniu sobie z dysleksją. Należy pamiętać, że nie oznacza ona braku inteligencji czy też niechęci do nauki. Według specjalistów siedmio-, ośmiolatki mające nietypowe trudności z czytaniem i pisaniem mogą być dyslektykami.

Wsparcie emocjonalne
Osoby z dysleksją rozwojową bądź nabytą potrzebują zrozumienia ze strony najbliższego otoczenia. Niestety, dyslektycy nie zawsze spotykają się z wyrozumiałością, choć obecnie coraz częściej z racji większej wiedzy na ten temat. Ale i tak często zmagają się z frustracją, ponieważ niejednokrotnie, szczególnie w szkole, napotykają na trudności. Dziecko musi jednak nauczyć się żyć ze swą ułomnością, a rodzice, którzy odgrywają kluczową rolę wychowawczą, muszą zapewnić potrzebne synowi czy córce emocjonalne wsparcie w tej kwestii. Powinni chwalić dziecko za podejmowane wysiłki, nagradzać nawet za drobne osiągnięcia, koncentrować się na jego mocnych stronach i zachęcać do rozwijania zdolności niekoniecznie językowych. Muszą także współpracować ze szkołą, chociażby w sprawie korzystania z zajęć wyrównawczych czy z innych specjalnych programów, mogących ułatwić naukę z dysleksją. Dobrze zapytać nauczyciela, czy dziecko mogłoby siedzieć w pierwszym rzędzie w klasie oraz mieć więcej czasu na wykonanie zadań. Nauczyciel mógłby dawać mu polecenia pisemne i ustne oraz sprawdzać jego wiedzę głównie przez odpytywanie.

Praktyczne wskazówki
Dzięki odpowiednim metodom nauczania można łagodzić następstwa dysleksji. Trzeba najpierw dokładnie ustalić, z czym uczeń ma kłopoty, a potem realistycznie ocenić, czego można od niego oczekiwać. Do ułatwień w nauce z dysleksją należy korzystanie z komputerowego programu sprawdzającego pisownię. Najistotniejszy jest jednak własny wysiłek ucznia. Należałoby codziennie zaplanować mu krótką naukę czytania. Najlepiej, by ćwiczył na głos wraz z rodzicem, który będzie w razie potrzeby go poprawiał. Można zaproponować, aby dziecko, czytając, zaznaczało sobie kolejne wiersze linijką, a trudne słowa flamastrem. Trzeba pamiętać, że łatwiej dziecku uczyć się w spokojnym miejscu, po podzieleniu pracy na mniejsze etapy oraz dzięki angażowaniu kilku zmysłów, przy korzystaniu choćby z rysunków lub wykresów. Uczniowi mogą przydać się również nagrania książek i pomoce w lepszym organizowaniu pracy takie, jak kalendarze czy teczki. Chociaż nauka z dysleksją wymaga od dziecka czasu i wysiłku, dzięki odpowiedniej motywacji oraz pomocy rodziców i pedagogów przynosi wymierne, satysfakcjonujące efekty.