Osoba samotnie wychowująca dziecko: w świetle prawa

Osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na pewne wsparcie od pomocy społecznej, jednak lista przywilejów nie jest długa.

Osoba samotnie wychowująca dziecko w prawie polskim opisana jest jako osoba będąca panną, wdową, wdowcem, pozostającą w separacji na mocy wyroku sądowego, rozwiedzioną jeżeli nie wychowuje wspólne chociażby jednego dziecka z jego rodzicem. Status samotnego rodzica stawia osobę w nieco innym świetle jeśli chodzi o prawne uregulowania.

 

 

  • Na co może liczyć osoba samotnie wychowująca dziecko z pomocy społecznej

Osobie samotnie wychowującej dziecko przysługuje zasiłek rodzinny na zasadach ogólnych przewidzianych przez polskie prawo. Na dzień 1 września zasiłek ten przysługuje wówczas kiedy dochód na członka rodziny nie przekracza 504 polskich złotych. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością kwota to wzrasta do 583 złotych. Ponadto przewidziany jest również dodatek do zasiłku dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Przysługuje on wówczas kiedy nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica gdyż jest on nieznany, nie żyje bądź powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone. Dodatek ten wynosi 170 złotych na każde dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kwotę zwiększa się o 80 złotych na dziecko, ale nie więcej niż 160 złotych na wszystkie dzieci. Dodatkowo gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza połowy kwoty ustalonej jako podstawa do zasiłku ( to jest w tym przypadku 252 złote lub w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością 291 złotych i 50 groszy) kwotę dodatku powiększa się o 50 złotych ale nie więcej niż 100 złotych na wszystkie dzieci. Osoba samotnie wychowująca dziecko może także ubiegać się o wszystkie inne świadczenia socjalne przewidziane w ustawie na zasadach ogólnych. Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może jednak liczyć na żadne szczególne dodatki do urlopu wychowawczego. Może z niego skorzystać na zasadach ogólnych.

 

  • Jakie inne prawa ma osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoba taka posiada pierwszeństwo podczas zapisywania dziecka do państwowego żłobka czy przedszkola. Dodatkowo przewiduje się możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego osoby z dzieckiem, co skutkuje zwrotem podatku, którego wysokość zależna jest od dochodu. Może także skorzystać z tak zwanej ulgi rodzinnej przy rozliczaniu podatku dochodowego. Nie tylko prawem ale i obowiązkiem jest także dochodzenie należności z tytułu przyznanych alimentów. Po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów by je egzekwować osoba samotna może ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.