Podatki na studiach: porady prawne

Podatki na studiach wcale nie oznaczają żmudnego rozliczania się z fiskusem, który w efekcie zabierze lwią cześć wynagrodzenia studenta.

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, studenci zobowiązani są do rozliczania się z Urzędem Skarbowym według ściśle określonych, powszechnie obowiązujących reguł. Podatki na studiach mogą dotyczyć nie tylko podjętej przez studenta pracy zarobkowej, zarówno w kraju, jak i za granicą, ale również pobieranego stypendium.

Z czego się nie rozliczać?
Studenci mają wiele wątpliwości przy rozliczaniu się z uzyskanych dochodów na studiach. Z pomocą przychodzi tutaj tekst ustawy, który jasno określa, że zwolnione od podatku są stypendia za wyniki w nauce i sporcie oraz wszelkie świadczenia o charakterze pomocy materialnej, a więc stypendia socjalne, wszelkie zapomogi losowe oraz, co ważne, kwoty umorzonych kredytów i pożyczek studenckich. Przyznawane są one ze środków budżetu państwa, gminy, powiatu, województwa lub z własnych środków gmin i szkół. Jeżeli zasady przyznawania stypendium dla uczniów i studentów określone są w ramach odrębnych i opublikowanych uchwał odpowiednich jednostek samorządu lokalnego, wówczas wysokość otrzymanego stypendium nie może przekroczyć 380 złotych. Ten sam przepis odnosi się do organizacji pożytku publicznego. Laureaci konkursów z dziedziny nauki, sportu, dziennikarstwa, czy kultury, nic nie oddadzą fiskusowi pod warunkiem, że nagroda nie przekroczy 760 złotych. Wyjeżdżający na praktyki zawodowe ze swoich macierzystych uczelni nie rozliczają się z osiągniętych dochodów, o ile otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie. W wyżej wymienionych przypadkach student nie jest zobowiązany do odprowadzania podatków na studiach.

 

Student w pracy
Studenci najczęściej są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wówczas rozliczają się według powszechnie obowiązujących przepisów, z możliwością odzyskania większości zabranego przez fiskus podatku. Żacy, którzy uzyskają do 200 złotych dochodu, a nie są pracownikami zleceniodawcy, nie muszą składać zeznania podatkowego. Młodzi ludzie wyjeżdżający za granicę, nie będą musieli rozliczać się ze swoich dochodów, gdy taki zarobek stanowi ich jedyną korzyść materialną w danym roku. Również w przypadku, gdy pracowali w kraju, z którym Polska podpisała tak zwaną umowę podwójnego opodatkowania lub, gdy zagraniczne wynagrodzenie mieści się w ramach diet przyznawanych podróżującym służbowo, nie muszą składać zeznania podatkowego. Mając w pamięci przedstawione wyżej zasady, podatki na studiach wcale nie są tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.