Prawa nauczyciela: jak wolno poskramiać uczniów

Prawa nauczyciela, odnośnie dopuszczalnych metod karania uczniów, zmieniały się na przestrzeni lat i obecnie są mocno ograniczone.

Prawa nauczyciela odnośnie możliwości karania uczniów są obecnie bardzo ograniczone, ponieważ większość stosowanych niegdyś metod spostrzegana jest obecnie, zarówno przez psychologów jak i przez społeczeństwo, jako przejaw przemocy czy dyskryminacji ucznia.

  • Ograniczenia wynikające z prawa nauczyciela

 W niedawnej przeszłości, gdy uczeń źle się zachowywał, według prawa nauczyciela obowiązkiem jego było uderzenie zuchwalca czymś twardym, na przykład drewnianą linijką, po otwartej dłoni. Inną, mniej bolesną karą było zostanie po lekcjach w tak zwanej „kozie”, lub podczas zajęć postawienie ucznia do kąta. Należy jednak pamiętać, że mimo iż prawa nauczyciela w tym względzie się zmieniły, nie znaczy to, że nie może on już stosować żadnych kar. System poskramiania i nagradzania uczniów jest zawarty w każdym regulaminie danej szkoły, wyszczególniając wszystkie możliwości karcenia uczniów według obowiązującego prawa nauczyciela. Pedagodzy mogą wykazać się wyobraźnią i wymyślić inne metody, które dadzą pożądane efekty, ale równocześnie nie wykroczą poza kompetencje i prawa nauczyciela. Według wielu ludzi, związanych z pracą w szkole, obecne prawa nauczyciela są zbyt małe, aby skutecznie dyscyplinować klasę, w szczególności taką, w której znajdują się dzieci nie tyle niegrzeczne co wręcz agresywne. Szeroko publikowane i znane są wielokorotne incydenty, w której stroną pokrzywdzoną był pedagog a prowodyrem i sprawcą uczeń, lub nawet cała klasa. I niestety, w znacznej części tych wypadków, według prawa nauczyciela, wychowawca mógł zastosować wobec podopiecznych jedynie naganę ustną lub pisemną.

 

  • Dopuszczalne kary według prawa nauczyciela

Według regulaminu i prawa nauczyciela podstawową formą kary, którą można zastosować wobec ucznia, jest nagana ustna udzielana przez pedagoga obecnego przy niestosownym zachowaniu wychowanka, lub wychowawcę, któremu została zdana relacja z zajścia. W niektórych wypadkach, gdy incydent był poważny, według prawa nauczyciela, nagany udziela dyrektor- uczeń jest wtedy wzywany na tak zwany „dywanik do dyrektora”. Przy poważniejszych wykroczeniach dyrektor wystawia upomnienie pisemne, przy czym musi powiadomić o tym wychowawcę ucznia oraz jego rodziców. Dwa takie upomnienia skutkują zawieszeniem ucznia w jego prawach. Wszelki uwagi oraz nagany dołączane są do wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której można obniżyć ocenę z zachowania zgodnie z literą prawa nauczyciela. Inną karą dla niezdyscyplinowanej klasy jest odebranie jej możliwości zorganizowania wycieczki bądź uczestnictwa w imprezach szkolnych. Stosownie do prawa nauczyciela o każdym przewinieniu ucznia należy niezwłocznie powiadomić jego rodziców. Za wyrządzone szkody materialne na terenie szkoły lub moralne pracownikom placówki finansowo odpowiadają prawni opiekunowie. Gdy uczeń jest agresywny albo stwarza niebezpieczeństwo, adekwatnie do prawa nauczyciela, należy niezwłocznie zawiadomić policję. Najgorszą możliwą karą, jaką może zastosować dyrektor wobec ucznia, według prawa nauczyciela, jest wyrzucenie go ze szkoły lub przeniesie do innej.