Prawa rady rodziców czyli wpływ na działalność szkoły

Aktywny udział rodziców w życiu szkoły i współodpowiedzialność za przebieg procesu wychowawczego możliwe są dzięki rozbudowanym prawom rady rodziców.

Sposób działania i prawa rady rodziców, jednego z podstawowych organów szkoły, określony jest w ustawie o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 roku. Zmiany wprowadzone do tego dokumentu 11. kwietnia 2007 roku, w znaczący sposób modyfikują obowiązujące wcześniej zasady, przede wszystkim rozszerzając kompetencje rady i podnosząc jej znaczenie w procesie wychowawczym.

Współpraca z innymi organami szkoły
Jednym z najważniejszych praw rady rodziców jest reprezentowanie opinii i interesów ogółu rodziców uczniów danej placówki w oparciu o szeroko pojęte dobro dzieci. Realizując swoją misję, przedstawiciele rodziców powinni ściśle współpracować z innymi organami szkoły: dyrekcją, radą pedagogiczną oraz samorządem uczniowskim, z różnymi instytucjami pozaszkolnymi, na przykład samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi czy domami kultury, a także z radami rodziców innych szkół w celu wzajemnej pomocy czy wymiany doświadczeń. Szczegóły współpracy z powyższymi podmiotami powinny być ustalane każdorazowo na początku roku szkolnego przez samych rodziców: suwerenność w sposobie funkcjonowania rady jest bowiem jednym z fundamentalnych praw rady rodziców.

Opiniowanie najważniejszych dokumentów i decyzji
Współpracując z poszczególnymi organami szkoły, rada rodziców ma prawo wyrazić własną opinię w kilku kluczowych dla uczniów kwestiach. Najważniejszymi dokumentami, na kształt których rodzice mają wpływ są szkolny program wychowawczy, program profilaktyki oraz składany przez dyrektora szkoły projekt planu finansowego. Dodatkowo, rada rodziców ma prawo zaopiniować obowiązujące w danej placówce programy nauczania, zestaw podręczników, a także wzór jednolitego stroju. Niezwykle istotne jest również to, że właśnie od rodziców zależy, czy na terenie szkoły będą mogły działać wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, takie jak Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż czy Liga Ochrony Przyrody, a więc jakiego rodzaju organizacje będą współuczestniczyły w procesie wychowawczym ich dzieci.

Składanie własnych wniosków
Listę praw rady rodziców zamyka jej kompetencja do przedkładania własnych projektów mających na celu podniesienie jakości kształcenia czy wsparcie procesu wychowawczego. Składane przez rodziców wnioski mogą dotyczyć każdej dziedziny życia szkoły: bezpieczeństwa uczniów, sposobu wydatkowania środków finansowych czy nawet wprowadzenia zmian personalnych w radzie pedagogicznej. Każdy wniosek rady rodziców musi zostać zaopiniowany przez pozostałe organy działające w szkole oraz rozpatrzony przez dyrekcję szkoły.