Prawa ucznia: czego nauczycielom nie wolno

Prawa ucznia określają, między innymi, czego nauczycielowi nie wolno. Dotyczą wszystkich sfer życia młodego człowieka w szkole (słów, czynów, etyki).

Zarówno uczeń, jak i nauczyciel, ma określony zbiór praw i obowiązków, które im przysługują. Są one jasno określone w Karcie Nauczyciela, poszczególnych paragrafach prawa oświatowego, ale kwestię tę regulują także wewnątrzszkolne statuty. O prawach ucznia mówi się coraz więcej i dotyczą one różnych wymiarów jego szkolnego życia.

 

 

  • Słowa

Nauczycielowi respektującemu prawa ucznia, nie wolno w żaden sposób go obrazić, używając przykrych słów. Niedozwolone jest kierowanie w jego stronę ironicznych uwag, złośliwości. Nie powinno się także w sposób werbalny pokazywać swojego zniecierpliwienia. Choć to nauczyciel jest osobą stającą na czele określonej grupy, nie powinien okazywać swojej wyższości, używając różnych epitetów. Nie może być także sytuacji, w której to nauczyciel obraża się na ucznia z jakiegoś powodu. Powinien raczej szukać rozwiązania sytuacji, pokazać, w jaki sposób można załagodzić zaistniałe spory. Nie powinno być podziału na gorszych i lepszych. Z praw uczniów jasno wynika, że każde dziecko powinno być traktowane tak samo. Nauczycielowi zatem nie wolno nikogo faworyzować ani poniżać.

 

  • Moralność

Niezależnie od własnych przekonań etycznych, nauczyciel nie może ingerować w kwestie osobiste ucznia dotyczące na przykład jego wiary czy przekonań politycznych. Nie można dyskryminować ucznia, który nie uczęszcza na przykład na lekcję religii, choćby był nawet odosobnionym przypadkiem. Nie wolno zabronić dziecku wyrażania jego opinii, refleksji, nawet jeśli nie zgadzają się one ze sposobem myślenia nauczyciela. Jeśli uczeń zwierzył się pedagogowi ze swoich problemów, zaufał mu, ten nie może wspomnieć o nich na forum klasy. Nie może też komentować żadnych informacji, jakie uzyskał od szkolnego psychologa, u którego dziecko bywa i z którym rozmawia, któremu zwierza się z problemów. Nauczyciel nie może czytać żadnej prywatnej korespondencji (również na telefonie komórkowym) czy pamiętnika ucznia. Pedagog nie może w sposób niesprawiedliwy oceniać. Dziecko musi wiedzieć, z czego wynika ocena, którą uzyskał, dlaczego właśnie na taką a nie inną zasłużył.

 

  • Cielesność

Zgodnie z prawami ucznia, niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy nauczyciel utrzymuje lub dąży do jakiegokolwiek kontaktu seksualnego z uczniem. Gdyby coś takiego miało miejsce, uczeń powinien jak najszybciej powiadomić o takim zdarzeniu osobę, której ufa, na przykład rodzica lub innego pedagoga. Nauczycielowi nie wolno stosować również żadnych kar cielesnych względem ucznia, ponieważ najważniejszym prawem ucznia jest poszanowanie jego godności we wszystkich sferach.

 

  • Obowiązek

Prawa ucznia dotyczą również tego, w jaki sposób nauczyciel traktuje swój zawód. Każdy pedagog uczący konkretnego przedmiotu powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i być na nie przygotowany. Nie może zaniedbywać swoich obowiązków. Przepisy prawa oświatowego obligują go do podnoszenia swoich umiejętności i przekazywania ich swoim podopiecznym, czyli uczniom.