Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego - jak się odbywa i czego dotyczy?

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc od Ośrodka Pomocy Społecznej musi być przygotowana do wywiadu środowiskowego, także w kwestii zgromadzenia odpowiednich dokumentów.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego celem ustalenia rzeczywistej sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wywiad taki może być także podejmowany z inicjatywy ośrodka jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, iż rodzina względem, której ma się on odbyć znajduje się w sytuacji wymagającej ingerencji tegoż Ośrodka.

Jak odbywa się wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od momentu powzięcia decyzji o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach wymagających pilnego działania termin ten skraca się do 2 dni. Wywiad ten przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której ma być udzielona pomoc. Pracownik socjalny skłąda wizytę w dniu roboczym w godzinach pracy Ośrodka. Może też uzgodnić z zainteresowanymi inny termin . Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany jedynie z członkami rodziny, której ma być udzielona pomoc. Nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego z osobami trzecimi. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu pracownik socjalny zobowiązany jest okazać swoją legitymację służbową oraz poinformować osoby o konieczności zgłoszenia do organu przyznającego świadczenie wszelkich zmian w swojej sytuacji osobistej, majątkowej i dochodowej jeśli mogą one wpływać na wysokość i zakres świadczenia. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik spisuje kwestionariusz wywiadu.

Jakie dokumenty należy przygotować na wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy służy ustaleniu się sytuacji rodzinnej, osobistej, dochodowej i majątkowej rodziny, w tym także warunków zamieszkania. Wszelkie informacje pracownik socjalny ustala w oparciu nie tylko o kontakt z osobami ale również o przewidziane w Rozporządzeniu dokumenty. Przede wszystkim konieczny jest dokument określający tożsamość osoby, jak dowód osobisty. W przypadku cudzoziemnca także dokument stwierdzający status cudzoziemca. Należy także przygotować akty urodzenia bądź książeczki zdrowia dzieci. W razie pobierania świadczeń takich jak renta czy emerytura należy mieć decyzję właściwego organu przyznającego świadczenie. W przypadku osób niepełnosprawnych należy przygotować oświadczenie o inwalidztwie bądź niepełnosprawności i wszelkie oświadczenia lekarskie. Osoby zatrudnione powinny posiadać także zaświadczenie o zarobkach, potrącanych składkach i ich wysokości oraz okresie zatrudnienia bez względu na formę zatrudnienia. Rolnicy powinni zaopatrzeć się w zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa. Wszelkie dokumenty odnoszące się do opłacania składek ubezpieczenia społecznego. Potrzebne są też akty potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci oraz oświadczenie majątkowe.