Przypisy w Wordzie 2007: tak się uda

Wstawianie, usuwanie, modyfikację i przeglądanie przypisów w Wordzie 2007 wykonuje się przy pomocy menu Odwołania lub właściwych skrótów klawiszowych.

Przypisy są niezbędną częścią każdej pracy naukowej, ale wykorzystuje się je także w dokumentach innego typu do dodawania wszelkiego rodzaju komentarzy czy objaśnień. Odwołania umieszczane w dokumentach składają się z dwóch elementów: znacznika, przyjmującego najczęściej formę cyfry lub litery, oraz odpowiadającej mu treści. Przypisy w Wordzie 2007 mogą mieć postać przypisów dolnych, czyli umieszczanych u dołu strony, na której znajduje się tekst opatrzony przypisem lub końcowych, a więc takich, które znajdują się na końcu całego dokumentu.

  • Wstawianie
    Przypisy w Wordzie 2007 można wstawiać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie ze znajdującego się u góry ekranu menu Odwołania. Po jego rozwinięciu należy wybrać przycisk Wstaw przypis dolny lub Wstaw przypis końcowy, w zależności od rodzaju odwołania, jakie ma zostać zastosowane. Można także skorzystać z drugiej metody, dzięki której nie trzeba odrywać rąk od klawiatury, mianowicie skrótów klawiszowych. Przypis dolny można nastawić wciskając jednocześnie klawisze Alt+Ctrl+J, natomiast przypis końcowy wybierając Alt+Ctrl+D. Niezależnie od preferowanej metody istotne jest, aby przed wstawieniem przypisu kursor myszy ustawić we właściwym miejscu, czyli za tekstem, do którego ma nawiązywać dane odwołanie. Po wstawieniu przypisu w Wordzie 2007 za tekstem oraz u dołu strony lub na końcu dokumentu pojawi się znacznik, za którym należy ręcznie wpisać treść przypisu.
  • Usuwanie
    Usuwanie przypisów w Wordzie 2007 jest niezwykle proste. Należy jedynie pamiętać, aby wszelkie działania zmierzające do likwidacji przypisu wykonywać na znaczniku znajdującym się w tekście dokumentu. Próba usunięcia przypisu poprzez skasowanie znacznika umieszczonego u dołu strony lub na końcu pliku zakończy się niepowodzeniem, o czym system poinformuje użytkownika wyświetlając komunikat „Ta operacja nie może być stosowana do przypisów dolnych”. Aby skutecznie usunąć przypis wystarczy ustawić kursor myszy za odpowiednim znacznikiem w tekście i dwukrotnie nacisnąć klawisz Backspace lub też wcisnąć klawisz Delete po uprzednim podświetleniu znacznika. Ta prosta operacja spowoduje usunięcie znacznika oraz całej treści przypisu.
  • Modyfikacja i przeglądanie
    Kolejne znaczniki przypisów w Wordzie 2007 nadawane są przez program. Oznacza to, że w przypadku usunięcia, przeniesienia lub wstawienia nowego odwołania, znaczniki pozostałych przypisów zostaną automatycznie zmodyfikowane, bez konieczności dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika programu. Przypisy w Wordzie 2007 przyjmują domyślnie formę liczb, jednak ustawienia te można zmodyfikować. Aby to zrobić, należy wybrać menu Odwołania, rozwinąć okno dialogowe Przypisy dolne, a następnie z listy Format numeracji wybrać właściwe symbole. Program umożliwia również ustawienie niestandardowego znacznika lub poziomu, od którego rozpocznie się oznaczanie odwołań. Możliwe jest również przeglądanie stworzonych już przypisów poprzez skorzystanie ze znajdujących się w menu opcji Następny przypis dolny oraz Pokaż przypisy.