Punkty w umowie o pracę - czyli, co musi być w niej zawarte

Rodzaj pracy, miejsce i czas jej wykonywania, wynagrodzenie oraz data zawarcia i podpisy obu stron to konieczne punkty w umowie o pracę.

Według kodeksu pracy, umowa o pracę powinna mieć formę pisemną. Chroni to zarówno pracownika, jak i pracodawcę przed ryzykiem niedotrzymania jej lub zmiany jej treści. Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Chociaż jej treść może być ustalana dowolnie przez zawierające ją strony, są punkty w umowie o pracę, które według prawa muszą się w niej znaleźć.

Terminy

W umowie o pracę należy zawrzeć dzień jej zawarcia. Na ogół jest to data podpisania dokumentów, czasem jednak umowa mogła zostać zawarta wcześniej ustnie. W tym wypadku ważne jest jednak, aby pracodawca i pracownik udokumentowali ten fakt pisemnie, najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy. Data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia pracy to obowiązkowe punkty w umowie o pracę.

Rodzaj zawartej umowy i wykonywanej pracy

Określenie rodzaju zawartej umowy i wykonywanej pracy to obowiązkowe punkty w każdej umowie o pracę. Kodeks pracy przewiduje trzy formy umowy: na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub na czas nieokreślony. Dodatkowo mogą być poprzedzone okresem próbnym, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące. W określeniu rodzaju pracy powinny znajdować się elementy takie jak stanowisko, zawód, rodzaj obowiązków i zakres odpowiedzialności. Te punkty w umowie o pracę pozwolą pracownikowi znać wymagania pracodawcy.

Punkty w umowie o pracę określające dyspozycyjność pracownika

Są to czas pracy oraz jej miejsce. W przypadku, gdy praca ma być wykonywana poza siedziba pracodawcy lub w różnych miejscach, należy to wyraźnie zaznaczyć. Wymiar czasu pracy powinien uwzględniać ilość dziennie przepracowanych godzin, a także elementy regulujące zasady pracy w nadgodzinach, nietypowych porach czy w czasie świąt i weekendów. Rozkład czasu pracy w umowie musi być zgodny z przepisami kodeksu pracy i nie może być przekraczany nawet za zgodą obu stron.

Wynagrodzenie

Określenie wynagrodzenia z wyszczególnieniem jego składników jest obowiązkowym elementem umowy o pracę.

 

Strony zawierające umowę

Określenie stron zawierających umowę oraz podpisy lub pieczątki pracownika i pracodawcy to obowiązkowe punkty w umowie o pracę. Powyższe elementy są konieczne ze względu na przepisy prawne, dodatkowo, strony mogą zamieścić inne punkty w umowie o pracę, uzupełniające jej treść.