Sądowa regulacja władzy rodzicielskiej - możliwe rozstrzygnięcia

Sądowa regulacja władzy rodzicielskiej ma na celu dobro dziecka, dlatego odbywa się tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Władzę rodzicielską mają prawo sprawować oboje rodzice. W wypadku kiedy jedno z rodziców nie żyje bądź nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych pełnia tej władzy przechodzi na drugiego rodzica. Tak samo dzieje się gdy władza rodzicielska jednego z rodziców uległa zawieszeniu lub została mu odebrana. Tego typu regulacja władzy rodzicielskiej może być dokonana tylko przez sąd opiekuńczy.

Kiedy następuje sądowa regulacja władzy rodzicielskiej

Pełniąc władzę rodzicielską, opiekunowie powinni dbać o dobro dziecka. Jeżeli dobro to jest zagrożone sąd może wydać zalecenia rodzicom, takie jak nakaz określonego postępowania czy skierowanie rodziny do ośrodka terapeutycznego. Może również określić zakres spraw, o których rodzice nie będą mogli decydować bez zezwolenia sądu. Może także określić kuratora, a nawet orzec umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej czy rodzinie zastępczej. Także podczas rozprawy rozwodowej sąd określa sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez małżonków. Innym momentem, kiedy może nastąpić tego typu regulacja jest sądowe ustalenie ojcostwa.

Jakiego rodzaju regulacja władzy rodzicielskiej może być dokonana przez sąd

Sąd opiekuńczy oprócz wydania zaleceń rodzicom może także ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga z nich. Ograniczając władzę rodzicielską sąd określa obowiązki oraz uprawnienia jakie będą przysługiwać rodzicowi względem dziecka. W razie, gdy występi przemijająca przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej sąd jest uprawniony do zawieszenia jej wykonywania. Gdy przeszkoda ta jest trwała sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Tego typu regulacja władzy rodzicielskiej polegająca na pozbawieniu władzy rodzicielskiej może także być orzeknięta gdy rodzice w sposób rażący nadużywają swojej władzy bądź zaniedbują obowiązki względem dziecka.

Regulacja władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Sąd dokonując regulacji władzy rodzicielskiej może ustalić zakres i sposób kontaktowania się z dzieckiem. Ograniczenie możliwości kontaktu rodzica z dzieckiem możliwe jest tylko wówczas kiedy wymaga tego dobro dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z brakiem możliwości spotykania się z małoletnim. W wyjątkowych przypadkach sąd może wydać zakaz spotykania się z dzieckiem. Może także zabronić zabierania go poza miejsce pobytu. Sąd ma prawo także ustalić spotkania tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna bądź kuratora sądowego. Sąd może także określić formy porozumiewania się z dzieckiem na odległość, albo zabronić całkowicie takiego sposobu porozumiewania się.