Treść pozwu o separację - co powinien zawierać pozew?

Treść pozwu o separację musi zawierać konieczne elementy (typu dowody o winie małżonka, dane dotyczące dzieci, stosunki majątkowe), aby wniosek został rozpatrzony przez sąd.

Sądowe orzeczenie separacji wymaga odbycia rozprawy sądowej. Odbycie rozprawy możliwe jest po złożeniu w sądzie pozwu przez jednego lub oboje z małżonków. Treść pozwu o separację powinna być starannie przygotowana, tak by zawierał on wszystkie konieczne do przeprowadzenia rozprawy informacje.

 

 

  • Co musi zawierać treść pozwu o separacje

Istotnym elementem treści pozwu o separację jest wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Może to być sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu małżonków bądź miejsca zamieszkania jednego z nich, jeśli nie zamieszkują razem.
Następnie należy dokładnie określić strony postępowania poprzez podanie pełnych imion i nazwisk oraz wskazanie aktualnego miejsca zamieszkania. Kolejnym krokiem jest wymienienie wszystkich żądań, o jakie się wnosi. Przede wszystkim wniosku o zasądzenie sparacji ze wskazaniem winy bądź bez wskazania. W przypadku kiedy pod opieką małżonków pozostają małoletnie dzieci o przyznanie władzy rodzicielskiej danemu małżonkowi, ewentualne zasądzenie obowiązku alimentacyjnego względem tychże dzieci oraz wobec samego powoda, zwrot kosztów procesu na rzecz wnoszącego wniosek od drugiego z małżonków oraz podział majątku. Wnoszący pozew powinien wymienić wszystkie kwestie, które chce by zostały unormowane przez sąd.
W przypadku, gdy wnoszący wniosek chce dołączyć do sprawy zeznania świadków, również należy zawrzeć we wnioskowanych wskazanie świadków oraz prośbę o ich przesłuchanie . Treść pozwu o separację musi także zawierać uzasadnienie, czyli wyjaśnienie z jakiego powodu nastąpił rozpad pożycia. W uzasadnieniu wskazuje się dowody, jeżeli chce się orzec winę małżonka. Należy także podać liczbę, wiek i płeć wspólnych dzieci. Ponadto należy określić stosunki majątkowe oraz opisać sytuację zarobkową obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie posiadają intercyzę, bądź inną umowę małżeńską, również należy zawrzeć tą informację.

 

  • Załączniki do treści pozwu o separację

Przeprowadzenie rozprawy oprócz złożenia samego pozwu wymaga dodania do niego pewnych dokumentów potwierdzających zawarte w pozwie treści. Sama treść pozwu o separację powinna zawierać wykaz załączników. Wśród nich znaleźć się musi odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów. Do załączników zalicza się także odpis pozwu, który należy wykonać w trzech egzemplarzach. Bardzo istotna jest kwestia podpisu złożonego pod treścią pozwu o separację. Musi to być własnoręcznie złożony podpis. Wpisanie imienia i nazwiska w sposób maszynowy bądź elektroniczny nie jest wystarczające.