Ulga interetowa w zeznaniu podatkowym

Ulga internetowa przysługuje wszystkim osobom, które poniosły faktyczne wydatki na Internet i mają je właściwie udokumentowane.

Wszyscy, którzy ponieśli wydatki związane z dostępem do sieci i mają je odpowiednio udokumentowane, będą mogli w ramach ulgi internetowej odliczyć je od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT.
Najważniejsze jest właściwe dokumentowanie. Podstawą do naszej ulgi jest zatem faktura VAT. Faktura musi być imienna. Musi być wystawiona na podatnika i zawierać jego imię oraz nazwisko. Koszt dostępu do Internetu musi być wyraźnie wyodrębniony, jeśli rachunek zawiera również inne koszty. Faktura musi być zapłacona. Dowodem zapłaty może być polecenie przelewu, dowód wpłaty lub przekaz pocztowy. Wszystkie te dokumenty muszą być wystawione na podatnika. Z dokumentu powinno jasno wynikać, kto i w jakiej kwocie ponosi wydatek za dostęp do sieci.

Ulga dla małżeństw
W przypadku, gdy dla małżeństwa, które wspólnie ponosi koszty związane z korzystaniem z Internetu i ich wydatki na dostęp do sieci przewyższają roczny limit ulgi, korzystną opcją jest wspólne odpisanie kosztów, wtedy trzeba zadbać o to, by na fakturze VAT znalazły się dane zarówno żony, jak i męża. W innym wypadku odpis od dochodu przysługuje tylko temu podatnikowi, którego dane umieszczone są na rachunku.
Za wydatki rozumie się zwykłe, comiesięczne rachunki za Internet (dostęp do sieci).

Na prawo do skorzystania z ulgi internetowej nie ma wpływu rodzaj łącza internetowego
Z ulgi internetowej może skorzystać zarazem ten, kto korzysta ze stałego dostępu do Internetu (np. telewizji kablowej lub telefonii cyfrowej), jak również ten, kto używa mobilnego dostępu do sieci. Zarówno w przenośnym komputerze osobistym, jak i telefonie komórkowym.
Do tej pory należało zastosować dużą ostrożność z korzystania z tej ulgi w przypadku użytkowania sieci bezprzewodowej. Na szczęście przepisy te przechodzą już do lamusa. Z ulgi może skorzystać ten, kto ponosi wydatek z tytułu używania Internetu w miejscu zamieszkania. Meldunek nie jest do tego konieczny.

Nie wszystkie wydatki na Internet można odliczyć od dochodu
Maksymalne odliczenie w ramach ulgi internetowej wynosi 760 zł w skali roku. Nieodliczona część wydatków nie przechodzi na rok następny. Podatnik prowadzący w swoim mieszkaniu działalność gospodarczą nie może w ramach ulgi internetowej odpisać sobie od dochodu wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, bowiem Internet wpisuje się wtedy w koszty działalności firmy. Jeśli jednak precyzyjne rozdzielenie kosztów firmowych od prywatnych za używanie Internetu nie jest do końca możliwe, zaleca się odliczenie wydatków w ramach ulgi internetowej.