Ulga podatkowa na dzieci - przewodnik

Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko w rozliczeniu PIT

Ulga podatkowa na dzieci, zwana także ulgą prorodzinną stanowi możliwość odliczenia od podatku maksymalnej kwoty 1112,04 za każde dziecko. Ulgę w pełnej wysokości można odpisać tylko wtedy, gdy wychowujemy dziecko przez cały rok. Limit odliczenia ustalany jest za każdy miesiąc faktycznej opieki nad dzieckiem.

Obliczanie ulgi podatkowej
Za każdy miesiąc opiekowania się dzieckiem możemy odliczyć 1/12 ulgi na dzieci. Każdy pełny miesiąc to 92,67 zł do odliczenia. Rodzice dzieci, które na przykład urodziły się w październiku, będą mogli odliczyć od podatku ulgę za trzy miesiące (3 x 92,67 zł). Podobne proporcje zachowujemy, gdy władza rodzicielska jest podzielona i dziecko część roku spędza u jednego, a część u drugiego z rodziców. Rodzice nie żyjący ze sobą, wspólnie wychowujący dziecko, chcący skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, muszą podzielić się tą ulgą. Gdyby na przykład dziecko spędzało u jednego z rodziców 5 dni w miesiącu, to uważa się, że z kwoty 92,67 zł. 5/30 przypada do odliczenia rodzicowi, sprawującemu opiekę przez 5 dni w miesiącu a 25/30 drugiemu z rodziców, który przez 25 dni w miesiącu zajmuje się jego wychowaniem. Czyli 92,67 dzielone na 30 (średnia ilość dni w miesiącu) daje kwotę w wysokości 3,089 za każdy dzień faktycznej opieki. Rodzic sprawujący opiekę 5 dni w miesiącu będzie więc mógł odliczyć sobie 5x3,089x12=185,34 zł, gdzie 5 to ilość dni sprawowanej opieki w miesiącu, 3,089 to kwota za każdy dzień opieki, a 12 to ilość miesięcy w roku, przez które rodzic faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Ulga podatkowa na dzieci a sprawowanie władzy rodzicielskiej
Ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który  w roku poprzednim wychowywał (sprawował władzę rodzicielską), pełnił funkcję opiekuna prawnego małoletniego dziecka lub stanowił rodzinę zastępczą na podstawie orzeczenia sądowego. Dodatkowym warunkiem oprócz władzy rodzicielskiej jest fakt zamieszkiwania wraz z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym, gdyż w ten sposób najłatwiej udowodnić sprawowanie pieczy nad dzieckiem. W przypadku rozwiedzionych rodziców lub rodziców żyjących w separacji, którzy chcą skorzystać z ulgi na dziecko, prawo do niej przysługuje temu z opiekunów, z którym dzieci faktycznie mieszkają.

Ulga podatkowa na dzieci do 25 roku życia.
Ulga podatkowa na dzieci przysługuje również opiekunom, utrzymującym pełnoletnie dzieci do 25 roku życia, które nie osiągają dochodów przekraczających określony limit.  Ulga prorodzinna przysługuje również na dzieci, bez względu na ich wiek, otrzymujących rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. W rozliczeniu podatkowym posiadanie dzieci należy udokumentować wypełniając załącznik PIT/0. W pozycji E należy wpisać numer PESEL dziecka lub w przypadku jego braku, podać imię, nazwisko oraz dokładną datę urodzenia.