Uniwersytet Karola w Pradze – studia po czesku

Uniwersytet Karola jest najstarszą uczelnią Środkowej Europy - istniejąc od czternastego wieku gościła w swoich murach wiele znakomitości, dziś jest bardzo nowoczesnym ośrodkiem naukowym.

Nazwa Uniwersytetu Karola w Pradze pochodzi od założyciela, króla Czech - Karola IV Luksemburskiego, który powołał tę uczelnię do życia w 1348 roku. Praski Uniwersytet jest najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej. Wielowiekowa działalność pozwoliła mu na zapamiętanie wielu niezwykłych wydarzeń, które rozegrały się w okresie jego istnienia. W jego murach nastąpiło wiele najważniejszych wydarzeń ruchu husyckiego, polska królowa Jadwiga ufundowała tam kolegium dla Polaków i Litwinów. Pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku Uniwersytet Karola był świadkiem "aksamitnej rewolucji" ze współudziałem Vaclava Havla, po tym jak wcześniej był on w rękach propagandy komunistycznej. Obecnie uczelnia rozwija się bardzo dynamicznie i jest najlepszą czeską szkołą wyższą, znajdującą się wśród dwustu najlepszych uczelni świata.

Nauka na Uniwersytecie Karola

Na praskim Uniwersytecie Karola istnieją trzy wydziały teologiczne: Wydział Teologii Katolickiej, Protestanckiej i Husyckiej. Spośród wydziałów o profilu humanistycznym na Uniwersytecie Karola można jeszcze wskazać Wydział Filozoficzny, Pedagogiczny, Nauk Społecznych, Prawa a także Wydział Nauk Humanistycznych. Spośród nauk szczegółowych edukacja dotyczy trzech wydziałów medycznych oraz dwóch pozamiejscowych - w Pilznie i w Hradec Kralowe. Następnie Wydziału Farmacji, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Matematyki i Fizyki a także Wychowania Fizycznego i Sportu. W sumie Uniwersytet Karola oferuje naukę na siedemnastu głównych wydziałach, na wszystkich otwiera możliwość uzyskania stopnia licencjackiego, magisterskiego i doktorskiego. Uniwersytet Karola jest uczelnią bardzo nowoczesną, prowadzi badania na poziomie międzynarodowym, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z zagranicy. Spośród głównych dwudziestu dziewięciu planów badawczych, aż dziewiętnaście zostało najwyżej ocenionych. Na Uniwersytecie stosunek studentów do wykładowców wynosi dwanaście do jednego, co jest stosunkiem korespondującym ze standardami najlepszych uniwersytetów światowych.

Ważne dokonania i ludzie Uniwersytetu Karola

Wśród znanych osobistości związanych z uczelnią znajduje się czeski matematyk i humanista Bernard Bolzano, znany między innymi z twierdzenia Bolzano – Weierstraasa. Serbski inżynier i wynalazca Nikola Tesla należał do pracowników Uniwersytetu. Wśród profesorów Uniwersytetu znalazł się Albert Einstein a także inny znany fizyk, Ernst Mach. Znany psycholog transpersonalny, Stanislav Grof, swoje przełomowe badania prowadził na Uniwersytecie Karola. Wśród słynnych czeskich pisarzy, którzy ukończyli Uniwersytet Karola znajduje się Franz Kafka i Bohumil Hrabal. Para noblistów - Calr Cori i Gerty Cori - uczęszczali na praski Uniwersytet, na którym stanowisko profesora zajmował inny noblista, Jaroslav Heyrovsky. Ponadto na Uniwersytecie Karola wśród słuchaczy znajdował się ostatni cesarz Austro–Węgier, Karol I Habsburg – Lotaryński.