Wypowiedzenie umowy o pracę bez stresu

Wypowiedzenie umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w przypadku niektórych typów umów, musi zostać właściwie zredagowane, podpisane i doręczone pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednej ze stron, które zawierały tę umowę, a więc pracodawcy lub pracownika. Jej celem jest zakończenie współpracy między tymi dwoma podmiotami. Aby wypowiedzenie umowy o pracę było ważne, należy dopilnować, aby spełnione zostało kilka warunków określonych przez prawo pracy.

 

 

  • Czy mogę wypowiedzieć umowę?
    Przed wypowiedzeniem umowy o pracę warto upewnić się, czy rozwiązanie stosunku pracy jest dopuszczalne w świetle prawa. Należy pamiętać, że nie wszystkie umowy mogą zostać zakończone w ten sposób – wypowiedzieć można bowiem jedynie umowę o pracę zawartą na okres próbny lub na czas nieokreślony. Umowę na czas określony można rozwiązać jedynie pod warunkiem, że została ona zawarta na co najmniej pół roku, a w jej zapisach znajduje się klauzula dopuszczająca jej wypowiedzenie. Niemożliwe jest natomiast wypowiedzenie typowej umowy zawartej na czas określony.
  • Jak wypowiedzieć umowę?
    Niezwykle istotne jest, aby wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone osobiście przez zainteresowanego, a więc pracownika, do rąk własnych pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne w danej firmie. Należy bezwzględnie dopilnować, aby doręczone pismo zostało przez odbiorcę pokwitowane. Otrzymane pokwitowanie warto oczywiście zatrzymać. Innym sposobem złożenia wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanie odpowiedniego podania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku również należy pamiętać, aby potwierdzenie doręczenia naszego podania do adresata zachować aż do czasu ostatecznego rozwiązania stosunku pracy.
  • Co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu?
    Oprócz procedury wręczenia pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę, ściśle określona jest również forma pisma, jakie należy złożyć. Przede wszystkim w oficjalnym podaniu skierowanym do pracodawcy powinny znaleźć się takie informacje jak kompletne dane osoby składającej podanie, a więc pracownika oraz pełne dane odbiorcy, czyli pracodawcy. Dodatkowo, w wypowiedzeniu umowy o pracę należy sprecyzować kiedy i gdzie została zawarta umowa, kiedy dokładnie następuje jej rozwiązanie, a także jaki jest obowiązujący okres wypowiedzenia umowy. Pracownik składający tego typu pismo nie jest obowiązany do podawania przyczyny chęci zakończenia współpracy, choć nie jest to również zabronione. Wypowiedzenie umowy o pracę należy koniecznie własnoręcznie podpisać, niezależnie od tego, w jakiej formie pismo jest składane.