Wyznania neopogańskie i ich wierni

Wyznania neopogańskie znaczne różnią się między sobą - zalicza się do nich zarówno odtworzoną wiarę dawnych Słowian, jak i współczesny ruch Wicca.

Neopogaństwo to określenie systemu różnorakich wierzeń. Nieprecyzyjność tego określenia polega na tym, że do wyznań neopogańskich zalicza się zarówno zrekonstruowane religie przodków, których wiara uznana została przez chrześcijan za pogańską, jak i współcześnie powstałe religie, zaklasyfikowane do wyznań neopogańskich ze względu na politeistyczny charakter. Neopogaństwo kojarzone jest najczęściej z bliskim związkiem z naturą, wielobóstwem i skomplikowanymi obrzędami religijnymi.

Neopogaństwo w Polsce

W naszym kraju zarejestrowanych jest kilka neopogańskich związków wyznaniowych, związanych głównie z kontynuacją przedchrześcijańskiej wiary Słowian. Są to tak zwane kulty etniczne. Sami wyznawcy uważają określenie "neopoganin" za deprecjonujące i niewłaściwe, preferują zatem określenie "rodzimowierca". Liczba oficjalnie zarejestrowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznań pogańskich wciąż rośnie. Najliczniejsze z nich to: Rodzima Wiara (dawniej Zrzeszenie Wiary Rodzimej), Rodzimy Kościół Polski i Polski Kościół Słowiański. Do jeszcze wcześniejszej religii, czyli wierzeń indoeuropejskich, odwołuje się Klan Ausran - nie jest on jednak zarejestrowaną religią. Jako organizacja polityczna, a nie wyznaniowa, zostało z kolei zarejestrowane Nacjonalistyczne Stowarzyszenie "Zadruga", postulujące między innymi o utworzenie Sławii, zrzeszającej kraje słowiańskie, jako alternatywę dla multikulturowej Unii Europejskiej. Zainteresowaniem Polaków cieszy się także ruch Wicca, forma zrzeszania się jego wyznawców uniemożliwia jednak rejestrację z prawnego punktu widzenia. Koweny (grupy) wyznawców liczą bowiem najwyżej 13 członków. Ogółem, sami polscy neopoganie szacują swoją liczbę na około 2-3 tysiące wyznawców.

Wyznania neopogańskie na świecie

Za granicami Polski, zwłaszcza na Zachodzie, wyznania neopogańskie znajdują znacznie większą liczbę wyznawców. Dość popularnym wyznaniem jest ruch Wicca, związany z magią i czarownikami. Religia ta stała się znana ze względu na kontrowersyjność i medialny szum, jaki wokół niej powstał. Niesłusznie kojarzona jest ona z satanizmem, który wykorzystuje odwrócony symbol Wicca - pentakl (pentagram wpisany w koło). Północnoeuropejskim odpowiednikiem polskich wyznań słowiańskich jest religia Ásatrú. Stanowi ona próbę odtworzenia pierwotnych wierzeń nordyckich. Na Islandii uznana ona została za oficjalną religię. Oprócz Islandczyków, Ásatrú znajduje wyznawców także wśród mieszkańców krajów skandynawskich, ale także pośród Nowozelandczyków, mieszkańców całej Ameryki Północnej, a nawet wśród Brytyjczyków. O prawa neopogan do bycia akceptowanymi społecznie walczy Międzynarodowa Federacja Pogańska - zrzesza ona współczesnych neopogan, pomagając im w komunikacji, a także walczy z przejawami dyskryminacji związanej z wyznawaną przez pogan wiarą.