Zasiłki rodzinne: najważniejsze informacje

Nadchodzi jesień, a wraz z nią zbliża się nowy okres zasiłkowy. Aby dalej móc pobierać zasiłki rodzinne, należy wiedzieć, kiedy i jakie dokumenty złożyć.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami nie pokrywają w pełni potrzeb, z jakimi borykają się dziś rodzice, ale są swego rodzaju finansową pomocą w kształceniu i wychowywaniu dzieci. Niejednokrotnie te zasiłki są takim „zastrzykiem”gotówki, która pozwala rodzinie dotrwać „do pierwszego”.

Warunki uzyskania prawa do zasiłków rodzinnych
O zasiłki te mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 504,00 zł na osobę. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, dochód nie może przekraczać kwoty 583,00 zł na osobę. Rodzina uzyskuje wtedy prawo do comiesięcznego zasiłku w kwocie: 68,00 zł, 91,00 zł lub 98,00 zł w zależności od wieku dziecka. Oprócz zasiłków rodzinnych rodzina ma prawo ubiegać się o dodatki do tych zasiłków. Są to dodatki z tytułu urodzenia dziecka oraz wsparcia wychowawczego. Jeżeli ojciec dziecka nie żyje, lub jest nieznany można wnioskować o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Rodziny, w których jest trójka i więcej dzieci mogą otrzymać datek z tytułu wielodzietności. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym może ubiegać się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Dzieciom uczącym się w szkole oraz do niej dojeżdżającym należą się dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dojazdu do szkoły lub zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła. Zasiłki rodzinne nie przysługują dzieciom będącym w związku małżeńskim lub umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Prawa do zasiłku nie mają również dzieci pełnoletnie uprawnione do zasiłku na własne dziecko.

Zasady ubiegania się o zasiłki rodzinne
By ubiegać się o zasiłki rodzinne, w Ośrodku Pomocy Społecznej należy pobrać wniosek i dołączyć do niego zaświadczenia o dochodzie z urzędu skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości innych dochodów. Są to dochody uzyskane między innymi z tytułu otrzymywania renty, stypendium, alimentów, posiadania gruntów rolnych, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku należy dołączyć również akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności oraz, by uzyskać dodatek na dojazdy do szkoły, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Wniosek należy złożyć  w Ośrodku Pomocy Społecznej najlepiej w terminie od 01 września do 30 września. Osoba składające wniosek po 30 września, mogą czekać na wypłatę świadczeń za listopad aż do 31 grudnia.