Zniesienie obowiązku alimentacyjnego - najważniejsze informacje

Obowiązek alimentacyjny jest prawnym wymogiem, aby zobowiązany wypłacał na rzecz uprawnionego określonej wysokości alimenty. Ustanie obowiązku alimentacyjnego następuje, po zaistnieniu określonych przesłanek. Każda z nich może prowadzić do zniesienia obowiązku alimentacyjnego, ale też do jego zwiększenia.

Zarówno powstanie jak i zniesienie obowiązku alimentacyjnego wymaga zaistnienia określonych przesłanek. Tak jak urodzenie dziecka nie jest wystarczającą podstawą do alimentów, tak osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko nie powoduje automatycznego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny

Rodzice mają obowiązek płacenia alimentów, na rzecz swojego dziecka. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko osiąga dochody z majątku i wystarczają one na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jednak pamiętać należy, że wypłacane alimenty nie muszą mieć formy pieniężnej. Wypłacaną kwotę można zastąpić dobrem materialnym lub niematerialnym. Jednak musi ono mieć określone znaczenie dla dobra uprawnionego. Przykładem alimentów nie finansowych może być kurs językowy wykupiony dla dziecka, albo kurs gry na jakimś instrumencie. Każdy zakup musi być potwierdzony paragonem lub fakturą.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Kwestią, która odgrywa istotną rolę przy kształtowaniu obowiązku alimentacyjnego, jest kwestia finansowa. Tyczy się to obu stron, zarówno zobowiązanego jak i uprawnionego. Należy pamiętać, że za dochód nie uważa się tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy. Dochodem mogą być również korzyści finansowe z inwestycji kapitałowych.
Obowiązek alimentacyjny zostaje zniesiony w chwili, gdy uprawniony jest zdolny do samodzielnego utrzymywania się. Może to również nastąpić w sytuacji, gdy zobowiązany na skutek zdarzeń losowych całkowicie utraci zdolność osiągania dochodów pozwalających na zaspokojenie potrzeb uprawnionego. Zanim dojdzie do zniesienia obowiązku alimentacyjnego może nastąpić zmniejszenie kwoty wypłacanych alimentów. Uzasadnione jest to zmniejszeniem się potrzeb uprawnionego lub pogorszeniem sytuacji materialnej zobowiązanego.

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego lub jego zmiana

W zapisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnajdziemy informację, że jeżeli wystąpi zmiana stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków materialno – majątkowych może prowadzić do zniesienia obowiązku alimentacyjnego, bądź do zmiany wysokości świadczenia. Zmiana może mieć charakter zwiększenia, ale też i zmniejszenia wypłacanej kwoty. Zobowiązany może wystąpić o umowne zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli uprawniony odmówi zawarcia takowej umowy, to zobowiązany może skierować do sądu pozew. W pozwie powołać się może na zaistniałą zmianę sytuacji materialno – majątkowej, po swojej stronie. Może również poinformować sąd o stanie majątkowym uprawnionego. Uprawniony nie ma obowiązku przekazywania zobowiązanemu informacji o zaistnieniu okoliczności wpływających na wysokość otrzymywanych alimentów. To zobowiązany musi wykazać, że zachodzą okoliczności, które doprowadziły do zmiany stosunków materialno – majątkowych po stronie swojej albo uprawnionego.